Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  1
Hôm nay :  2156
Hôm qua :  1593
Lượt truy cập : 2529721
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ ĐẠT CHUẨN THEO QUY ĐỊNH CỦA BAN BÍ THƯ
9 10 178

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ ĐẠT CHUẨN THEO QUY ĐỊNH CỦA BAN BÍ THƯ

Thứ sáu, 20.01.2023 03:50

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng
Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng
Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, đảng viên có mà còn nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng và trách nhiệm xã hội của mỗi người.

     Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, chú trọng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để trang bị thế giới quan khoa học, phương pháp làm việc biện chứng cho cán bộ, đảng viên, giúp họ có kiến thức lý luận, nhận thức đúng đắn thế giới khách quan, tránh sai lầm trong nhận thức và cải tạo thực tiễn. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”.

     Với vai trò quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “đổi mới căn bản nội dung chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn”; “đưa việc bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp đi vào nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng”.

     Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị là một trong những hình thức cơ bản của công tác tư tưởng, giữ vị trí chủ đạo trong hệ thống giáo dục tại các trường Chính trị, trực tiếp xây dựng phẩm chất chính trị cho người cán bộ, đảng viên, để họ kiên định với lập trường tư tưởng, vượt qua những khó khăn thử thách trong mọi giai đoạn cách mạng Việt Nam. Trong tình hình hiện nay, trước yêu cầu của thời kỳ đổi mới, trong điều kiện xu thế toàn cầu hóa, quốc tế hóa, hội nhập, thời kỳ đất nước tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiệm vụ đặt ra lại càng phải coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

     Thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Quy định số 69-QĐ/TU ngày 28/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của Trường Chính trịtỉnh Phú Thọ, cơ cấu tổ chức và bộ máy của trườnggồm: Ban Giám hiệu, 03 khoa, 02 phòng với tổng số 70 cán bộ, giảng viên, nhân viên. Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ; trường có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

     Từ yêu cầu nêu trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định mục tiêu, nhiệm vụ  đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ giảng viên hiện nay là: “Phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng 3 - 5% kế hoạch mở lớp, 5 - 10% kế hoạch về số lượng học viên/năm. Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, duy trì tỉ lệ học viên tốt nghiệp khá, giỏi đạt 60 - 70%”; “100% giảng viên giảng dạy đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 75 - 80% giảng viên đạt khá, giỏi. Trong nhiệm kỳ có từ 2 - 3 giảng viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp Học viện, 15 - 20 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường; tăng tỉ lệ thạc sĩ trong đội ngũ giảng viên lên. Phấn đấu trong nhiệm kỳ có thêm 01 tiến sĩ”... Muốn vậy, nhà trường phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, mà đội ngũ giảng viên  chính là lực lượng nòng cốt tham gia vào công tác này. Hiện nay, với  đội ngũ giảng viên 42 đồng chí, nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Năm 2021, nhà trường đã quản lý, giảng dạy, đào tạo và bồi dưỡng được 48 lớp với 3.984 học viên; Năm 2022, 46 lớp, với 4.570 học viên, đạt 100% kế hoạch về mở lớp. Kết quả sau đào tạo, bồi dưỡng đó là: xây dựng phẩm chất cách mạng cho người cán bộ, đảng viên gồm phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trong đó phẩm chất chính trị giữ vai trò quan trọng hàng đầu. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, những kỹ năng vận dụng kiến thức chính trị vào trong công tác, rèn luyện tính kỷ luật, kỷ cương cho người đảng viên. Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước… Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của nhà trường đã góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội nói chung, vào quá trình xây dựng nhân tố chính trị cho cán bộ đảng viên nói riêng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, bên cạnh việc đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị còn một số hạn chế: Một số ít giảng viên còn hạn chế về kiến thức thực tiễn, công tác nghiên cứu, tổng kết chưa sâu. Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 làm cho việc học của các lớp bị gián đoạn, kéo dài. Hình thức học thay đổi từ trực tiếp sang trực tuyến ảnh hưởng đến việc quản lý lớp học và chất lượng lớp học. Về phía người học, còn tình trạng một sốcán bộ, đảng viên còn thiếu nghiêm túc, chưa phát huy ý thức, trách nhiệm trong học tập…

     Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới, đồng thời, thực hiện có hiệu quả xây dựng Trường Chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 Ban Bí thư “Về trường chính trị chuẩn”; Kế hoạch số 72-KH/TCT ngày 29/9/2022 của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ về triển khai phong trào thi đua “Xây dựng Trường Chính trị chuẩn” giai đoạn 2022 - 2025, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ cần thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau:

     Một là, tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường.

     Sự lãnh đạo thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám hiệu có vai trò rất quan trọng, quyết định đến chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng. Trên cơ sở những quan điểm cơ bản Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX và Nghị quyết của Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm vụ chính trị của từng năm để xác định nội dung, hình thức, biện pháp công tác đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp, đúng đắn, kịp thời.

     Hai là, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ giảng viên của nhà trường.

     Đảng ủy, Ban Giám hiệu hàng năm phải có chương trình, kế hoạch, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ giảng viên của nhà trường theo các chương trình đào tạo, bồi dưỡng thông qua các hình thức học tập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay nói chung cũng như nhiệm vụ chính trị nói riêng. Đồng thời, bản thân mỗi giảng viên nhà trường phải thường xuyên đổi mới, nâng cao năng lực giảng dạy, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách, là những tấm gương trong học tập và rèn luyện.

     Ba là, áp dụng đa dạng các hình thức, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị đáp ứng những yêu cầu mới hiện nay.

     Các hình thức phương pháp giảng dạy lý luận chính trị phải thường xuyên đổi mới, kết hợp nhiều phương thức giảng dạy khác nhau, tránh sự đơn điệu, những hình thức, phương pháp khô cứng, thiếu sự lôi cuốn, hấp dẫn. Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị cần sử dụng linh hoạt, đa dạng các hình thức phương pháp giảng dạy. Sáng tạo trong việc giảng dạy, gắn chặt lý luận với kiến thức thực tiễn, phát huy tính tích cực vai trò người học.

     Bốn là, tăng cường công tác quản lý học viên, khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị.

     Nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị là phải tăng cường quản lý quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng của học viên, khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý, học viên học đối phó, chạy theo bằng cấp. Khắc phục bệnh lười học, ngại học lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên.

     Năm là, phát huy chất lượng giảng dạy lý luận chính trị gắn kết với kết quả hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên.

     Chất lượng giảng dạy lý luận chính trị không chỉ dừng lại ở việc thấm nhuần ở người học mà nó còn được thẩm thấu và biểu hiện trong hiệu quả chất lượng công việc của người cán bộ, đảng viên. Mục đích cao nhất của việc giảng dạy lý luận chính trị là hướng tới thực tiễn, phục vụ thực tiễn, cải tạo thực tiễn. Nâng cao nhận thức của người học đối với lý luận chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm cao, biến nhận thức thành hành động, nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ nhiệm vụ trong công tác của người học. Kết hợp giáo dục lý luận chính trị với thực hiện nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên đem lại sự thành công của tổ chức, của địa phương.

     Sáu là, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc giảng dạy của giảng viên và ý thức học tập của học viên.

     Thông qua công tác này giúp Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường nắm bắt cụ thể, chi tiết giảng viên và học viên  thực thi, quán triệt văn bản lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu ban hành. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời biểu dương khen thưởng những giảng viên và học viên có thành tích xuất sắc, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về quy chế học tập, giảng dạy. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát Đảng ủy, Ban Giám hiệu có cơ sở, căn cứ để ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đúng với tinh thần chỉ đạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, của cấp ủy cấp trên, đáp ứng được thực tiễn hiện nay của đất nước nói chung và nhiệm vụ chính trị của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nói riêng.

                                                   

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI CHỮ THẬP ĐỎ CƠ SỞ NĂM 2022
BẾ GIẢNG LỚP BỒI NGẠCH CHUYÊN VIÊN K91 HUYỆN PHÙ NINH
BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT - HC THỊ XÃ PHÚ THỌ KHÓA 4
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO HỌC VIÊN LỚP ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG KHOÁ I NĂM 2022
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 90 KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ NĂM 2021
BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC HUYỆN TÂN SƠN KHÓA 8
LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 4 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG ĐÃ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP
BẾ GIẢNG LỚP BỒI NGẠCH CHUYÊN VIÊN K88 HUYỆN LÂM THAO
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN K87 HUYỆN YÊN LẬP
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN K86 HUYỆN CẨM KHÊ
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất