Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  12
Hôm nay :  71
Hôm qua :  986
Lượt truy cập : 687868
TRƯỜNG QUÂN SỰ TỈNH PHÚ THỌ CHÚ TRỌNG ĐÀO TẠO LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH CHO HỌC VIÊN LỚP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ
9 10 225

TRƯỜNG QUÂN SỰ TỈNH PHÚ THỌ CHÚ TRỌNG ĐÀO TẠO LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH CHO HỌC VIÊN LỚP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ

Thứ hai, 12.03.2018 09:21

Đinh Thị Phương
Trưởng phòng Đào tạo
Trường Quân sự tỉnh được tổ chức theo cơ cấu của một Trường sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Trường đặt dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh trực tiếp quản lý. Nhà trường có chức năng đào tạo, tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng. Với bề dày thành tích hơn 40 năm, Nhà trường đã không ngừng lớn mạnh, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của một Nhà trường Quân đội: trang bị một khối lượng kiến thức rất lớn về quân sự - quốc phòng và tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo được nhiều cán bộ, chiến sỹ trong LLVT địa phương, cán bộ ngoài quân đội. Đặc biệt việc giáo dục lý luận chính trị cho học viên được Đảng ủy, BGH nhà trường rất quan tâm.

Hiện nay, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới khu vực và trong nước; việc nghiên cứu, học tập vận dụng lý luận chính trị, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh gặp không ít khó khăn, có biểu hiện nhận thức chưa đầy đủ về vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt này. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư -Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII:“Về tăng cường  xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã chỉ ra một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đó là: Tâm lý hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nhằm cương quyết khắc phục, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; giải pháp quan trọng hàng đầu được Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đặt ra là: “Tập trung chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý thức, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bắt buộc hằng năm, cán bộ, đảng viên phải có kế hoạch tham gia học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ LLCT, gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng đối tượng, từng cấp từng ngành và từng địa phương“. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học LLCT gắn với ứng dụng thực tế, tăng cường kiểm tra và quản lý chặt chẽ chất lượng dạy và học.

Được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Phú Thọ về việc đào tạo chương trình Trung cấp LLCT - HC cho học viên lớp Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa III, năm 2018 tại Trường Quân sự tỉnh Phú Thọ, ngày 06/3/2018 Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Trường Quân sự tỉnh tổ chức khai giảng lớp đào tạo cho các đồng chí trong quy hoạch ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; để sau khi tốt nghiệp ra trường các đồng chí có 2 bằng: Trung cấp chuyên môn và Trung cấp lý luận chính trị- hành chính; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng đảm nhiệm được chức vụ chỉ huy Trưởng cấp xã, phường, thị trấn.

Chương trình Trung cấp LLCT - HC hướng tới 3 mục tiêu cơ bản sau:

Về kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về Chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và LSĐ Cộng sản Việt Nam; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; công tác xây dựng Đảng và nghiệp vụ đoàn thể.

Về phương pháp: Trang bị cho học viên phương pháp luận khoa học, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; biết vận dụng kiến thức lý luận, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào thực tiễn công tác; vận dụng kỹ năng lãnh đạo quản lý, nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, MTTQ, công tác dân vận và các hoạt động đoàn thể vào thực tiễn để nâng cao năng lực tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, cơ quan, đơn vị.

Về tư tưởng và thái độ chính trị: Nghiêm túc học tập, giữ vững niềm tin vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, tính tiên phong, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt Quy định số 54-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 747-QĐ/TU của Tỉnh ủy về chế độ học tập LLCT trong Đảng và tiêu chuẩn trình độ LLCT của cán bộ, đảng viên.

Trong thời gian học tập, học viên lớp học sẽ được nghiên cứu VII học phần, gồm 10 môn học theo Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2014của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành chương trình đào tạo TCLLCT-HC và Quyết định số 3136/QĐ - HVCTQG ngày 14/7/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, theo hướng:

 Thường xuyên cập nhật kiến thức mới về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, quản lý; kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.      

Đối với các đồng chí học viên, học tập LLCT - HC cũng là một nhiệm vụ; học tập là để nâng cao kiến thức, nắm vững nguyên lý cơ bản và phương pháp luận khoa học, để vận dụng sáng tạo và nâng cao hiệu quả công tác; đồng thời để rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lề lối làm việc; thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: "Học để làm việc, làm người, làm cán bộ; học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”. Do đó, phải phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tự giác; ý thức tổ chức kỷ luật, học đi đôi với hành; để trở thành cán bộ ưu tú của Đảng, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế.

Bác Hồ đã dạy: Lý luận như kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Học tập lý luận Mác - Lê nin là học tập cái phương pháp xử lý công việc. Hiểuchủ nghĩa Mác - Lênin là sống với nhau cho có nghĩa có tình

Quán triệt quan điểm của Người và các chỉ thị nghị quyết của Đảng, cán bộ, giảng viên học viên Trường Quân sự tỉnh, Trường Chính trị tỉnh sẽ nghiêm túc trong thực hiện giảng dạy, học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, không ngừng cập nhật kiến thức mới để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KHAI GIẢNG LỚP TCLLCT-HC TẠI ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÓA 17, NĂM HỌC 2017-2018
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT- HC HUYỆN CẨM KHÊ KHÓA 8
KHAI GIẢNG LỚP TCLLCT – HC K2 TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH, NĂM HỌC 2017 - 2018
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG BÍ THƯ ĐOÀN KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, DOANH NGHIỆP NĂM 2017
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT - HC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG (2016 - 2017)
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2018
KHAI GIẢNG LỚP TCLLCT - HC HUYỆN TÂN SƠN K6 NĂM HỌC 2017 - 2018
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT- HC ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH KHÓA 1
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT – HC HUYỆN THANH SƠN K6
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |