Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  400
Hôm qua :  300
Lượt truy cập : 2215470
TÍCH CỰC HỌC TẬP, VẬN DỤNG TÁC PHẨM CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
9 10 122

TÍCH CỰC HỌC TẬP, VẬN DỤNG TÁC PHẨM CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Thứ tư, 30.11.2022 07:29

Phan Thị Việt Hà
Lớp Trung cấp LLCT ĐUK CCQ tỉnh K1
Chủ tịch Hồ Chí Minh - một tấm gương học tập suốt đời, Người đã để lại nhiều bài học và những chỉ dẫn quý báu “Người có học mới có tiến bộ. Càng học càng tiến bộ” “Càng cố gắng tự học, con người càng trau dồi được nhân cách và tri thức”. Để thấy rằng, việc học không dừng lại với bất kỳ ai, bất kỳ hoàn cảnh nào? Nhờ có học mà con người dần hoàn thiện bản thân hơn, theo kịp với xu hướng của thời đại. Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập, vận dụng tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần nâng cao hiệu quả học tập lý luận chính trị, là một học viên đang học trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh, tôi xin chia sẻ một số ý kiến như sau: Chủ tịch Hồ Chí Minh - một tấm gương học tập suốt đời, Người đã để lại nhiều bài học và những chỉ dẫn quý báu “Người có học mới có tiến bộ. Càng học càng tiến bộ” “Càng cố gắng tự học, con người càng trau dồi được nhân cách và tri thức”. Để thấy rằng, việc học không dừng lại với bất kỳ ai, bất kỳ hoàn cảnh nào? Nhờ có học mà con người dần hoàn thiện bản thân hơn, theo kịp với xu hướng của thời đại. Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập, vận dụng tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần nâng cao hiệu quả học tập lý luận chính trị, là một học viên đang học trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh, tôi xin chia sẻ một số ý kiến như sau:

     Trước tiên, bản thân mỗi học viên cần đầu tư thời gian, tâm huyết để đọc và nghiên cứu tác phẩm một cách nghiêm túc; có quan điểm toàn diện trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Luôn kiên định và vững vàng trên nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân và quần chúng lao động. Tôi nhận thấy tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu thể hiện tầm cao lý luận, nhưng cách trình bày lại rất dung dị, chắt lọc, tổng kết thực tiễn, lấy đời sống thực tiễn để chứng minh, thuyết phục. Các nội dung đó thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

     Cuốn sách của Tổng Bí thư thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định và sự sáng tạo, hoàn thiện tư duy lý luận, nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn; về mục tiêu, định hướng và giải pháp xây dựng đất nước trong bối cảnh mới; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, nắm vững, quán triệt, tổ chức thực hiện thành công CNXH ở Việt Nam, tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.

     Trong tác phẩm của Tổng Bí thư có viết: Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Như vậy, chúng ta thấy được yếu tố con người có ý nghĩa hết sức quan trọng trong mọi hoạt động cách mạng, có nâng cao được nhận thức lý luận cách mạng thì chúng ta mới có lập trường, tư tưởng vững vàng. Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một kho tàng kiến thức quý giá, để những học viên lớp trung cấp lý luận chính trị có cơ hội học tập, nâng cao trình độ.

     Mỗi học viên cần vận dụng những vấn đề lý luận vào thực tiễn công việc và cuộc sống. Quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên CNXH của chúng ta là đúng đắn phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại”.

     Trong bài viết đăng trên trang Tuyên giáo - Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương có tựa đề: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận quốc tế và trong nước về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Cuốn tài liệu quý có giá trị tham khảo đặc biệt”. Bài viết nêu nhận định của GS. TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương lý giải cho câu hỏi: Vì sao bài viết của Tổng Bí thư lại thu hút sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, các chính khách, học giả trên thế giới? Đó là vì 03 lý do chính như sau:

     Thứ nhất, bài viết của Tổng Bí thư đã trả lời đúng và trúng những vấn đề cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, các chính khách, các học giả nước ngoài quan tâm. Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một đề tài lý luận và thực tiễn rất cơ bản, quan trọng, nội dung rất rộng lớn, phong phú, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc, khoa học”.

     Thứ hai, bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” có một sức thuyết phục, cảm hóa lớn vì tác giả bài viết - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu lý tưởng đi lên chủ nghĩa xã hội, luôn trăn trở, vận dụng  phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là một người cộng sản sống trong sạch, trí tuệ, nhân cách, học theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sức cảm hóa của cuốn sách là ở nội dung, nhưng tác giả Nguyễn Phú Trọng là một tác giả đầy sức thuyết phục về trí tuệ, nhân cách sống.

     Thứ ba, tại sao bài viết lại có sức lan tỏa rộng rãi như vậy? Là bởi vì bài viết bàn về vấn đề rất rộng, rất phức tạp, nhiều cách tiếp cận khác nhau nhưng Tổng Bí thư chọn cách trình bày dung dị, bàn về lý luận nhưng không kinh điển mà lại lấy đời sống, lấy thực tiễn để viết. Bài viết thuyết phục bằng cuộc sống, chắt lọc từ đời sống, lấy đời sống để thuyết phục, để minh chứng. Những luận giải khoa học, khách quan cùng những dẫn chứng thực tiễn của Tổng Bí thư về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội được minh chứng bằng thực tiễn công cuộc đổi mới của Việt Nam đã có sức thuyết phục mạnh mẽ đối với dư luận trong nước cũng như quốc tế. Đồng chí Tổng Bí thư không chỉ nêu thành tựu mà còn nhìn nhận một cách toàn diện về những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực của đất nước sau 35 năm đổi mới; những thách thức mới chúng ta phải đối mặt trong quá trình phát triển đất nước.

     Để việc học tập, vận dụng tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”đạt được hiệu quả chúng ta có rất nhiều cách tiếp cận như qua sách báo, các phương tiện truyền thông, mạng internet có ở mọi lúc, mọi nơi. Học viên lớp trung cấp lý luận chính trị đều là các cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy khối các cơ quan của tỉnh. Vì vậy, việc học tập và vận dụng tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là yếu tố “cần” trong việc hoàn thiện trình độ lý luận chính trị của mỗi học viên. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi thì mỗi học viên cũng gặp một số khó khăn nhất định như: công việc cơ quan nhiều, một số học viên ở xa nên điều kiện đi lại còn khó khăn. Tuy nhiên, để nêu cao vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong học tập, tuyên truyền, triển khai và vận dụng những nội dung trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mỗi học viên sẽ luôn cố gắng khắc phục khó khăn, tập trung học tập tốt đồng thời chú trọng liên hệ với thực tiễn cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công việc và đời sống.

     Bản thân tôi đang học tập Chương trình Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh và hiện công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ - một cơ quan báo chí của tỉnh, nhận thấy việc học tập, vận dụng tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên là kim chỉ nam dẫn đường cho mọi hành động và nhận thức, để từ đó có những tác phẩm báo chí chất lượng, đúng định hướng của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, Đài Phát thanh và Truyền hình cũng sản xuất và phát sóng các chương trình chuyên biệt tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… như chuyên mục “Đảng trong cuộc sống”, tiểu mục “Nhận diện”, chương trình giao lưu - toạ đàm... góp phần định hướng dư luận xã hội, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua các tác phẩm báo chí cũng nói lên tiếng nói của Đảng, của nhân dân, nêu gương người tốt, việc tốt; đấu tranh chống lại những thói hư tật xấu, quan điểm lệch lạc sai trái ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước; những luận điệu xuyên tạc về con đường đi lên CNXH ở nước ta.

     Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song cũng đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn, thách thức. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển, nhưng cũng đang bị đe dọa bởi sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại diễn ra gay gắt. Đứng trước những thời cơ và thách thức, Đảng ta đặt ra mục tiêu phát triển tổng quát nhiệm kỳ 2021 - 2025 và những năm tiếp theo là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng XHCN.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG TÁC PHẨM CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ VIỆC VẬN DỤNG VÀO GIẢNG DẠY PHẦN HỌC “NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT”
THỰC TIỄN XÂY DỰNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM TRONG TÁC PHẨM CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH: Vận dụng tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CHXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của TBT Nguyễn Phú Trọng
ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH: Vận dụng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH: Đánh giá toàn diện kết quả nghiên cứu, biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho trưởng khu dân cư ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI THẢO ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2022
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC TRỰC TUYẾN CẤP BỘ
HỘI THẢO KHOA HỌC XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THAO GIẢNG, THI GIẢNG VIÊN GIỎI Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất