Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2139
Hôm qua :  1593
Lượt truy cập : 2529704
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG TÁC PHẨM CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ VIỆC VẬN DỤNG VÀO GIẢNG DẠY PHẦN HỌC “NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT”
9 10 183

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG TÁC PHẨM CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ VIỆC VẬN DỤNG VÀO GIẢNG DẠY PHẦN HỌC “NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT”

Thứ tư, 30.11.2022 03:59

ThS. Đoàn Thị Hồng Việt
Khoa Nhà nước và pháp luật
Chủ nghĩa xã hội là một xã hội trong đó dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh; đó là một xã hội do nhân dân làm chủ, một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn. Đó chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội và mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn và kiên định, kiên trì theo đuổi. Nên, "đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử". Để thực hiện được khát vọng đó, chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân. Vì vậy, trong tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư, Người luôn luôn nhấn mạnh vai trò, vị trí của việc tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đó là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

     Vấn đề "Hệ thống chính trị”trong tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" và vận dụng vào giảng dạy phần học: Nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật - Chương trình Trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ". Với quá trình nghiên cứu, tìm hiểu tác phẩm, tác giả nhận thấy, Tổng Bí thư đã đánh giá rất rõ về vị trí, vai trò của hệ thống chính trị, cấu trúc của hệ thống chính trị và những định hướng cơ bản để tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn mới. Người khẳng định: "Chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có".[1]

     Vì thế, ở phạm vi này, tác giả xin đề cập tới 02 vấn đề:

     Phần 1: Hệ thống chính trị trong tác phẩm "Lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

     Thứ nhấtvề vị trí, vai trò của hệ thống chính trị.

     Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một chỉnh thể gồm các thiết chế chính trị là: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổchức chính trị xã hội(bao gồm Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam) được tổ chức từ Trung ương đến cơ sở, hoạt động nhằm duy trì và bảo vệ quyền lực, lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.Đó là một trong những tổ chức quan trọng để xây dựng xã hội chủ nghĩa - một xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ nhân văn, dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn xã hội hài hòa với lợi ích chính đáng của con người. Vì vậy, qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội... chúng ta đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Một trong những nguyên nhân đạt được kết quả đó là "công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, được tiến hành toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ."[2]; "đó là ý chí, quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta..."[3]. Bởi vậy, Tổng Bí thư nhận định một trong 5 bài học kinh nghiệm quý báu là phải: ... thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị; ... Xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

     Thứ hai: Về các bộ phận của hệ thống chính trị ở Việt Nam.

     Tổng Bí thư xác định: "hệ thống chính trị ở nước ta gồm có 3 bộ phận:  Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Đảng lãnh đạo có nghĩa là Đảng đề ra đường lối, chủ trương, phương hướng xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, mở rộng các quan hệ đối ngoại. Nhà nước (bao gồm Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tư pháp) quản lý có nghĩa là Nhà nước tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, biến nó thành hiện thực. Nhân dân (thông qua Mặt trận, các tổ chức quần chúng thành viên của Mặt trận) làm chủ là chủ thể thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước và được thụ hưởng các thành quả do mình làm cơ"[4]. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Riêng về cơ quan nhà nước thì Quốc hội là cơ quan lập hiến, lập pháp, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng; Chính phủ là cơ quan hành pháp, có trách nhiệm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện, biến luật pháp của Nhà nước, tức là đường lối của Đảng thành hiện thực, tạo ra của cải vật chất mang lại lợi ích thiết thực cho toàn thể nhân dân, cho đất nước; các cơ quan tư pháp (gồm Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan bảo vệ pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn cho toàn xã hội, cho nhân dân”[5].Từ những nhận định về các bộ phận của hệ thống chính trị ở Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những bài viết riêng cho từng bộ phận đó một cách sâu sắc và toàn diện, qua đó thể hiện rõ vị trí, vai trò, chức năng của các bộ phận trong hệ thống chính trị, đồng thời chỉ ra mối quan hệ mật thiết của các bộ phận trong hệ thống chính trị, nhấn mạnh "trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc"; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng". Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”.

     Thứ ba, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

     Với ý nghĩa và những thành tựu đạt được của cả hệ thống chính trị, xuyên suốt các bài viết của Tổng Bí thư đều nhấn mạnh: "nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"[6]. Bởi lẽ, bên cạnh những kết quả đạt được trong 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, vai trò của hệ thống chính trị với những kết quả đó là rất quan trọng và rất đáng tự hào, nhưng đất nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thử thách và hạn chế về kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng, Nhà nước chưa thật sự đầy đủ, đồng bộ; hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số nghị quyết của Đảng còn chậm; tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Vì vậy, chúng ta cần phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt hơn để khắc phục bằng được. Một trong những phương hướng, nhiệm vụ cần phải làm đó là tiếp tục tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”[7]. Trong đó, xác định vấn để nổi bật để đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới cần phải thực hiện là: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực. Điều đó, được nhấn mạnh trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: "Tiếp tục đẩy mạnh, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh", đặc biệt Văn kiện nhấn mạnh nhiệm vụ cần phải làm là đổi mới, hoàn tiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đi đôi với việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Trong đó, coi trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ - nội dung then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Có chính sách khuyến khích và cơ chế phù hợp bảo vệ cán bộ, đảng viên có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc của Đảng và pháp luật của Nhà nước, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

     Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước về thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đồng thời khắc phục bằng được sự yếu kém, chậm chễ trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách, thực thi công vụ. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, nâng cao uy tín và hiệu quả của hoạt động tư pháp.

     Đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân đân, làm cầu nối quan trọng giữa Đảng và nhân dân. Củng cố tăng cường lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

     Phần 2: Vận dụng "Hệ thống chính trị trong tác phẩm của Tổng Bí thư" vào giảng dạy phần học"Nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt Nam".

     Việc nghiên cứu các tác phẩm trong cuốn "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư - Nguyễn Phú Trọng là cần thiết đối với mỗi giảng viên giảng dạy lý luận chính trị. Qua việc nghiên cứu, tìm hiểu mỗi giảng viên sẽ nhận thức rõ hơn về ý nghĩa của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, quá trình xây dựng và mục tiêu của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thời gian qua và trong giai đoạn mới. Bởi đây là đội ngũ tiên phong hàng đầu cần có những nhận thức đúng đắn nhất, toàn diện nhất về những giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc đã được tổng kết, đánh giá trong các bài viết của Tổng Bí thư. Hơn nữa, với chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ là đơn vị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở nhằm trang bị cho cán bộ, đảng viên những tri thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Do đó, việc nghiên cứu toàn diện các bài viết trong tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư là một trong những nhiệm vụ đầu tiên của đội ngũ giảng viên nhà trường, trong đó có giảng viên Khoa nhà nước và pháp luật giảng dạy phần học: Nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt Nam.

     Trong đó, nội dung "Hệ thống chính trị" được thể hiện tập trung ở bài "Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân", là một vấn đề chiếm phần lớn, khái quát phần học này. Với yêu cầu của nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, đội ngũ giảng viên phải kịp thời tiếp cận, nghiên cứu một cách sâu sắc toàn diện nội dung về hệ thống chính trị trong tác phẩm của Tổng Bí thư vào vấn đề Nhà nước và pháp luật, nhằm bổ sung cho bài giảng theo đúng định hướng mới về một trong những bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị, đó là vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để đưa nội dung đó vào bài giảng một cách nhuần nhuyễn, tự nhiên, không cứng nhắc, giáo điều, giảng viên cần nghiên cứu sâu, đầy đủ sâu sắc các vấn đề về hệ thống chính trị, trong đó đặc  biệt chú trọng tới vấn đề nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong các bài viết của Tổng bí thư để có cách nhìn mới, hướng phân tích và phát triển mới về đổi mới hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong giai đoạn mới.

     Qua nghiên cứu toàn bộ quan điểm về hệ thống chính trị được thể hiện trong tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư - Nguyễn Phú Trọng nêu trên, chúng tôi nhận thấy khi nghiên cứu soạn giảng phần "Nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật", vấn đề cần quan tâm đó là vấn đề nhà nước, là một trong 3 bộ phận quan trọng của Hệ thống chính trị được Tổng Bí thư xác định trong tác phẩm của mình. Trên cơ sở đó, làm rõ hơn và sâu sắc hơn vấn đề nhà nước, đặc biệt là xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, những thành tựu đạt được của hoạt động Nhà nước ta qua hơn 35 năm đổi mới; hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và những tồn tại hạn chế cơ bản của Nhà nước ta thời giai qua. Từ đó, soạn giảng cần nhấn mạnh vị trí, vai trò của việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; nhất là ở phần 1.2.2 Khái niệm và đặc trưng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong đó có đặc trưng thứ 4 là Nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp và nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong tác phẩm của Tổng bí thư có xác định, nhà nước là một bộ phận của hệ thống chính trị, và khẳng định: Riêng các cơ quan nhà nước thì Quốc hội là cơ quan lập hiến, lập pháp... cho nên khi nghiên cứu, phân tích nội dung này cần đánh giá những ưu điểm về phát huy truyền thống vẻ vang và kết quả đạt được của cơ quan Quốc hội, xác định những vấn đề cần phát huy, khắc phục để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn mới; còn Chính phủ là cơ quan hành pháp, có trách nhiệm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện, biến chính sách, luật pháp của Nhà nước, ... thành hiện thực, tạo ra của cải vật chất, mang lại lợi ích thiết thực cho toàn thể nhân dân nên cần xây dựng Chính phủ mới: khí thế mới, nỗ lực mới, quyết tâm phấn đấu lập nhiều thành tích mới; và các cơ quan tư pháp là cơ quan bảo vệ pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn cho xã hội, cho nhân dân nên phải thật sự là những "thanh bảo kiếm sắc bén" và "lá chắn vững chắc" để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự kỷ cương của xã hội.

     Đồng thời, với đặc trưng thứ 5,của nhà nước pháp quyền XHCN là Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, cần nghiên cứu sâu sắc vị trí, vai trò của Đảng là bộ phận đầu tiên của hệ thống chính trị, trong đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, đưa đất nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội; đồng thời, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế cần khắc phục để đảm bảo tốt hơn vai trò lãnh đạo của mình trong hệ thống chính trị.

     Trong phần 2. Thực trạng xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, đánh giá phân tích thành tựu, hạn chế nhất là vấn đề phát huy dân chủ, tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước đều được thể hiện trong các bài viết của Tổng Bí thư. Các giảng viên cần nghiên cứu, sâu chuỗi và vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào phân tích, lý giải những thành tựu, hạn chế và chứng minh bằng những vấn đề thực tiễn đã được đánh giá trong các bài viết của Người, từ đó định hướng cho học viên khi nghiên cứu không chỉ nghiên cứu về lý luận mà còn đánh giá trên cơ sở thực tiễn đã được khẳng định, chứng minh và tổng kết những vấn đề đó trong tác phẩm của Tổng Bí thư.

     Ở phần 3: Định hướng tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân cũng được thể hiện trong bài viết của Tổng Bí thư, nhất là trong bài "Vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hành thành công tâm nguyên của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc" ở phần mục tiêu đến năm 2045 nhấn mạnh: công cuộc đổi mới, xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị. và định hướng mới khẳng định tư duy của Đảng ngày càng hoàn thiện và phong phú hơn: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước...

     Ở phần phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo tiếp tục thực hiện các quan điểm chỉ đạo cơ bản và những nhiệm vụ, giải pháp căn bản: Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh... để có cách nhìn tổng quát nhất trong xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn mới.

     Trên cơ sở đó, trong bài 3: Chính quyền địa phương ở Việt Nam gồm 03 phần: một số vấn đề lý luận về chính quyền địa phương; quá trình hình thành và thực trạng chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay; quan điểm và giải pháp tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay tiếp tục cụ thể hóa các luận điểm của Tổng Bí thư về tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động  hiệu lực, hiệu quả với mục tiêu đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; đảm bảo tính thông suốt trong hoạt động; thực hiện phân cấp, phân quyền hợp lý gắn với trách nhiệm được giao, bảo đảm sự kiểm soát quyền lực nhà nước của Trung ương đối với địa phương; đặc biệt đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong kiện toàn tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương trên cơ sở đánh giá, phân tích làm rõ thực trạng của chính quyền địa phương ở phần 2.2. trong đó khẳng định những kết quả đạt được, đồng thời xác định những hạn chế, nguyên nhân để làm căn cứ trong việc phân tích, lý giải các giải pháp tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương như giải pháp xây dựng, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương; cơ cấu tổ chức; nhiệm vụ; sự phân công, phân cấp, ủy quyền, sự kiểm soát quyền lực, điều chỉnh địa giới hành chính và đẩy mạnh việc xây dựng chính quyền điện tử và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước ở địa phương thời gian tới.

     Như vậy, việc nghiên cứu, vận dụng các nội dung "Hệ thống chính trị trong tác phẩm của Tổng Bí thư" vào vấn đề "Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam" - Chương trình Trung cấp lý luận ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ hiện nay, bên cạnh việc nghiên cứu có hệ thống những định hướng, quan điểm của Đảng, Nhà nước, cần bổ sung kịp thời, làm sáng tỏ hơn những nhận định, quan điểm mới trong tác phẩm của Tổng Bí thư. Các luận điểm có tính chất lý luận và tổng kết thực tiễn khẳng định bước toàn diện trong tổng kết, bổ sung hoàn thiện hệ thống lý luận và thực tiễn của việc xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam - một trong những bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị; gắn với việc đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ nhân dân thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội để đảm bảo tính toàn diện của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn mới nhằm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại... phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.


[1] Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tr.21.

[2] Sđd, tr.44.

[3] Sđd, tr.46.

[4] Sđd, tr.47.

[5] Sđd, tr.84-85.

[6] Sđd, tr.85.

[7] Sđd, tr.52.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
THỰC TIỄN XÂY DỰNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM TRONG TÁC PHẨM CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH: Vận dụng tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CHXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của TBT Nguyễn Phú Trọng
ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH: Vận dụng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH: Đánh giá toàn diện kết quả nghiên cứu, biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho trưởng khu dân cư ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI THẢO ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2022
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC TRỰC TUYẾN CẤP BỘ
HỘI THẢO KHOA HỌC XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THAO GIẢNG, THI GIẢNG VIÊN GIỎI Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ SAU 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất