Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  2058
Hôm qua :  2004
Lượt truy cập : 2681911
ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH: Vận dụng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
9 10 647

ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH: Vận dụng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ ba, 08.11.2022 03:38

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
Thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU, ngày 28/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ; Kế hoạch số 23-KH/ĐUK, ngày 02/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

     Nhân Kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2022), cuộc cách mạng mang sứ mệnh khai sinh ra CNXH hiện thực, ra đời nhà nước CNXH đầu tiên trên thế giới, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trân trọng tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh: “Vận dụng nội dung tác phẩm: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào công tác giảng dạy lý luận chính trị”. Tham dự Hội thảo gồm: các đồng chí đại biểu Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường và học viên các lớp Trung cấp lý luậ chính trị (LLCT), lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên đang học tại trường; các đồng chí phóng viên Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã đến dự và đưa tin về Hội thảo.

     Mục đích của Hội thảo nhằm giúp cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, được thể hiện trong tác phẩm: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và Tổ quốc Việt Nam XHCN; vận dụng tốt vào các chuyên đề bài giảng của mình, nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT của mỗi giảng viên, bổ sung kiến thức LLCT cho học viên.

     Đi lên chủ nghĩa xã hội, đó là sự lựa chọn đúng đắn của chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời cũng là khát vọng của dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhìn lại chặng đường lịch sử hơn 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và những đổi thay của đất nước sau 35 năm đổi mới, chúng ta đều nhận thấy rằng “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Ý nghĩa lịch sử của thực tiễn đấu tranh cách mạng và thành tựu của công cuộc xây dựng đất nước trong suốt những thập kỷ qua chính là minh chứng để chúng ta thêm vững niềm tin và kiên định vào con đường mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn.

     Tiếp tục thực hiện con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới; hoàn thiện lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã được đề cập đến nhiều lần trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng ta tiếp tục khẳng định: toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Cũng tại Đại hội XIII, Đảng ta nhấn mạnh: “Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa”.

     Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một vấn đề rất lớn, rất cơ bản và quan trọng, “đòi hỏi phải có sự nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc, khoa học”. Đây cũng là vấn đề mà các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách xoáy vào để chống phá Đảng và cách mạng nước ta. Chính vì vậy, nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết với tiêu đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Đây là một bài viết rất hoàn chỉnh, toàn diện, vô cùng súc tích, sâu sắc về quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với các vấn đề quan trọng trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bài viết đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế, các chính đảng, chính khách, các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận và dư luận quốc tế. Các ý kiến, bình luận đều bày tỏ sự đồng thuận cao với nội dung và đón nhận bài viết với niềm tin tưởng, phấn khởi và hưởng ứng tích cực.

     Trong bài viết, Tổng Bí thư đã đặt ra và tập trung vào trả lời các câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?. Đây là 04 vấn đề rất quan trọng, có ý nghĩa nền tảng, cơ sở lý luận để Đảng ta hoạch định đường lối, đề ra các nhiệm vụ chính trị cần giải quyết trong mỗi giai đoạn của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, dựa vào đó để vận động, thuyết phục nhân dân, tập hợp lực lượng, huy động các nguồn lực, khơi dậy ý thức dân tộc, lòng yêu nước, khát vọng xây dựng đất nước cường thịnh của mỗi người dân, của cả cộng đồng dân tộc, nhằm xây dựng thành công CNXH, mang lại sự phát triển toàn diện cho mỗi con người, mang lại tự do, hòa bình, giàu mạnh cho đất nước ta.

     Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, với chức năng, nhiệm vụ cơ bản là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn, trong những năm qua nhà trường đã luôn nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tỉnh ủy giao. Hiện nay, nhà trường đang trong quá trình phấn đấu tiếp tục trở thành địa chỉ đỏ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trung tâm nghiên cứu khoa học của tỉnh. Vì vậy, việc nghiên cứu, vận dụng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tổng kết thực tiễn, đặc biệt là nghiên cứu, vận dụng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” nói riêng vào giảng dạy LLCT là nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với nhà trường.

     Với vai trò, nhiệm vụ nghiên cứu và giảng dạy LLCT,  mỗi cán bộ, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ chính là những người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận lý luận; công tác tư tưởng của Đảng. Vì vậy, mỗi cán bộ, giảng viên cần phải nghiên cứu kỹ, hiểu sâu những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư để vận dụng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tính Đảng, tính chính trị, sự cập nhật, hấp dẫn, lôi cuốn hơn nữa trong mỗi bài giảng LLCT.

     Để Hội thảo đạt kết quả tốt, tôi xin nêu một số gợi ý thảo luận sau:

     Thứ nhất, Hội thảo cần làm rõ mô hình CNXH và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tác phẩm và nội dung vận dụng cụ thể trong giảng dạy học phần “Kinh tế chính trị Mác - Lênin”.

     Thứ hai, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và vận dụng trong giảng dạy các chuyên đề của học phần “Xây dựng Đảng”.

     Thứ ba, phân tích rõ những vấn đề lý luận về xây dựng hệ thống chính trị trong tác phẩm và vận dụng trong giảng dạy học phần “Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam”.

     Thứ tư, phân tích rõ nội dung phát triển văn hóa con người Việt Nam; lý luận và thực tiễn xây dựng quốc phòng, an ninh; đối ngoại của Việt Nam và vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

     Thứ năm, phát huy vai trò của học viên trong việc tích cực học tập và vận dụng tác phẩm để nâng cao hiệu quả học tập LLCT; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

     Hội thảo khoa học về LLCT chính là cơ hội để chúng ta tìm hiểu, nghiên cứu đầy đủ, sâu sắc và làm rõ nét giá trị to lớn của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Đồng thời, vận dụng nhuần nhuyễn, hiệu quả vào giảng dạy Chương trình Trung cấp LLCT, để mỗi cán bộ, đảng viên, học viên đều là một chiến sĩ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH: Đánh giá toàn diện kết quả nghiên cứu, biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho trưởng khu dân cư ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI THẢO ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2022
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC TRỰC TUYẾN CẤP BỘ
HỘI THẢO KHOA HỌC XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THAO GIẢNG, THI GIẢNG VIÊN GIỎI Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ SAU 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, HỌC VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THỰC HIỆN LỜI DI HUẤN CỦA BÁC VỀ CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ
PHÁT BIỂU KHAI MẠC TỌA ĐÀM “50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1969 - 2019) VÀ KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY MẤT CỦA NGƯỜI
HỘI THẢO ĐỀ TÀI KHOA HỌC “Nghiên cứu, biên soạn tập bài giảng bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ cấp ủy xã, phường, thị trấn ở tỉnh Phú Thọ”
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất