Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  7
Hôm nay :  171
Hôm qua :  2979
Lượt truy cập : 3192837
Hoàn thiện tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, mức 2 về xây dựng thể chế, quy định
9 10 473

Hoàn thiện tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, mức 2 về xây dựng thể chế, quy định

Thứ sáu, 16.02.2024 02:55
Thể chế, quy định ở trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là một yếu tố tiên quyết cho quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi nhà trường. Nếu không có yếu tố này thì các hoạt động của các nhà trường không thể diễn ra một cách thuận lợi, đạt hiệu quả cao và bảo đảm việc thực hiện đúng mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thể chế, quy định ở trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế, về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học,… được thể hiện trong các nghị quyết, quy định, quyết định,… của các cơ quan Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến cấp tỉnh. Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, các nhà trường cụ thể hoá và ban hành các quy chế, quy định để điều hành các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Nhằm tạo cơ sở để các trường chính trị cấp tỉnh triển khaithực hiện công tác trường chính trị theo hướng đồng bộ, hệ thống, khoa học, chuẩn mực; ngày 19/5/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 11-QĐ/TW “về trường chính trị chuẩn”(Sau đây gọi tắt là Quy định số 11-QĐ/TW). Việc xây dựng trường chính trị cấp tỉnh đạt chuẩn bao gồm việc chuẩn hóa về thể chế, quy định; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức; điều kiện cơ sở vật chất phương tiện kỹ thuật và tài chính; xây dựng văn hóa trường Đảng, những điều kiện tổng hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác (với cấp độ đạt chuẩn mức 1 và mức 2).

Theo Điều 6 và Điều 12, Quy định số 11-QĐ/TW, tiêu chí xây dựng thể chế, quy định đạt chuẩn mức 1 và mức 2: “Có đầy đủ các quy chế, quy định cụ thể hóa văn bản của Trung ương, địa phương bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ, kịp thời, hợp lý, khả thi, không trái với văn bản của cơ quan cấp trên và được cấp trên có thẩm quyền phê duyệt”.

Đối với Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ:Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Phú Thọvà Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Sau đây gọi tắt là Học viện), Nhà trường đã chú trọng việc xây dựng, thực hiện thể chế, quy định, cụ thể:

Thứ nhất, việc thực hiện thể chế, quy định:

Trong quá trình hoạt động, Nhà trường luôn thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của Học viện, của Tỉnh về tổ chức bộ máy, về công tác đào tạo, bồi dưỡngcán bộ, như: Quy định số 09-QĐi/TW, ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn; Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQG ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện về ban hành Bộ quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Kết luận số 134-KL/TU, ngày 09/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2026; Nghị quyết số 69-NQ/TU ngày 28/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ theo tinh thần Quy định số 09-QĐi/TW; Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về Đề án giải thể, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Chính trị thành phố về Trường Chính trị tỉnh”,...

Thứ hai, tham mưu, đề xuất Tỉnh uỷ ban hành các văn bản, quy định:

Căn cứ các văn bản của Trung ương, Trường Chính trị tỉnh đã tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủyPhú Thọ hoàn thiện thể chế, ban hành đầy đủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Nhà trường đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, kịp thời, hợp lý, khả thi. Cụ thể là: Nghị quyết số 69-NQ/TU ngày 28/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ theo tinh thần Quy định số 09-QĐi/TW; Quyết định số 1033-QĐ/TU ngày 18/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025”,...

Hằng năm, Nhà trường tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Trên cơ sở đó, Nhà trường đã phối hợp với các cơ quan, các sở, ban, ngành vàcấp ủy, chính quyền các địa phương tham mưu Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn… đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, tạođiều kiện thuận lợi trong triển khai các hoạt động của Nhà trường.

Thứ ba, Nhà trường ban hành các quy chế, quy định:

Trên cơ sở các quy chế, quy định của Trung ương, của Tỉnh, Trường Chính trị tỉnh đã rà soát, xây dựng, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả hệ thống quy chế, quy định nội bộ trên các lĩnh vực, đưa hoạt động của Nhà trường đi vào nền nếp, đảm bảo đúng chủ trương, định hướng, duy trì kỷ luật, kỷ cương trong giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2022, Nhà trường đã ban hành: Quyết định số 207-QĐ/TCT ngày 31/5/2022 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định một số điểm cụ thể về công tác thi đua, khen thưởng ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 399-QĐ/TCT ngày 02/11/2022 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ (sửa đổi, bổ sung năm 2022); Quyết định số 479-QĐ/TCT ngày 23/12/2022 về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, duy trì hoạt động của trang Fanpage “Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ”;...

Năm 2023, Nhà trường đã ban hành: Quyết định số 289-QĐ/TCT ngày 10/7/2023 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ (sửa đổi, bổ sung năm 2023) của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ;Quyết định 244-QĐ/TCT ngày 09/6/2023 về thành lập Ban biên tập Bản tin Thông tin Lý luận và thực tiễn, trang Thông tin điện tử; trang fanpage Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 305-QĐ/TCT ngày 04/8/2023 về ban hành Quy chế ứng xử văn hoá của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ;  Quy định số 02-QĐi/TCT ngày 28/7/2023 về định mức giờ chuẩn đối với giảng viên;Quyết định số 304-QĐ/TCT ngày 04/8/2023 về Ban hành Quy định Đạo đức trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ; Quy định số 01-QĐi/TCT ngày 10/7/2023 về mức thu tiền dịch vụ, phục vụ lớp học; Quyết định số 305-QĐ/TCT ngày 04/8/2023 về Ban hành Quy định về ứng xử văn hoá của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 555-QĐ/TCT ngày 15/12/2023 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ...

Hiện nay, Nhà trường đang tiến hành rà soát, bổ sung, xây dựng các quy chế: Hoạt động cơ quan; Cấp phát văn bằng, chứng chỉ; Văn thư, lưu trữ; Đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức,...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng, thực hiện thể chế, quy định còn có những khó khăn, hạn chế như: Một số cơ chế, chính sách của Trung ương, của Học viện về công tác đào tạo, bồi dưỡngcán bộ chưa thực sự phù hợp với tình hình thực tếở địa phương, nên khó khăn chocông tác tuyển sinh, mở lớp, thực hiện chế độ, chính sách cho giảng viên và học viên. Việc cụ thể hóa, rà soát, bổ sung, xây dựng, ban hành quy chế, quy định của Nhà trường có thời điểm còn chưa kịp thời, đầy đủ.

Để xây dựng tiêu chí thể chế, quy định duy trì chuẩn mức 1, chuẩn mức 2 theo yêu cầu của Quy định số 11-QĐ/TW, trong lộ trình thực hiện Đề án xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn, Nhà trườngxác định trong thời gian tới cầnthực hiện các nội dung:

Một là: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Học viện, của Tỉnh tới toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường; đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các văn bản đó vào hoạt động của Nhà trường.

Hai là: Trên cơ sở các quy định của Đảng, Nhà nước; Nhà trường tiếp tục tham mưu, đề xuất vớiBan Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ cụ thể hóa các văn bản của Trung ương về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hệ thống quy chế đào tạo, bồi dưỡngbảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, kịp thời, khả thi đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh trong tình hình mới.

Ba là: Tiếp tục làm tốt công tác ban hành, bổ sung, sửa đổi các văn bản của Nhà trường nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn, mang tính khả thi, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường.

Tin tưởng rằng, thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình triển khai Đề án 1033-ĐA/TU từ năm 2023 đến năm 2030, Nhà trường sẽ hoàn thiện việc xây dựng thể chế, quy định đáp ứng các yêu cầu duy trì chuẩn mức 1, mức 2 theo Quy định 11-QĐ/TW./.

ThS. Nguyễn Thị Nhàn

Trưởng phòng TC,HC,TT,TL

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG NHÀ TRƯỜNG
HỘI NGHỊ KHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ TỈNH PHÚ THỌ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRÚT CORONA (NCOV)
NHỮNG VĂN BẢN MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 10 NĂM 2019
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ CỦA TỈNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI
CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2018”
HỘI NGHỊ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP, CẢI TẠO NHÀ BẾP, NHÀ ĂN TẬP THỂ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN LỚP TCLLCT-HC TẬP TRUNG KHÓA 43 CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HOÀN THÀNH HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2017
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất