Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  9
Hôm nay :  94
Hôm qua :  1470
Lượt truy cập : 724758
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI VIỆC HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018 CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
9 10 2809

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI VIỆC HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018 CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ

Thứ sáu, 23.03.2018 10:42

ThS. Đỗ Quỳnh Phương
Trưởng khoa LLMLN, TTHCM
Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày 19/01/2018 của Tỉnh ủy Phú Thọ và Kế hoạch của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Trường Chính trị đã nghiêm túc triển khai theo kế hoạch. Kết quả như sau:

Đảng bộ nhà trường đã xây dựng Kế hoạch học tập và sinh hoạt chuyên đề 2018, gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Kế hoạch đã xác định rõ mục đích yêu cầu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Nhằm không ngừng nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đáp ứng yêu cầu việc nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giảng dạy chương trình đào tạo, bồi dưỡng các lớp và hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, từ đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhà trường.

*Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện:

Đảng ủy Trường Chính trị yêu cầu các chi bộ thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập chuyên đề năm 2018. Thông qua học tập chuyên đề mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy nhà trường xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề trongtháng 2 và tháng 3 năm 2018 trong kỳ sinh hoạt chi bộ mở rộng, sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ. Đảng ủy chỉ đạo Đoàn trường tổ chức sinh hoạt chuyên đề toàn Đảng bộ quý I với chủ đề “ Tuổi trẻ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt kết quả tốt; có kế hoạch làm điểm sinh hoạt chi bộ và chuyên đề ở 2 chi bộ: Phòng Tổ chức- Hành chính- Quản trị và Khoa Lý luận Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn chủ đề năm 2018, theo Kế hoạch của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vào tháng 4/2018.

Đảng ủy đã chỉ đạo việc tuyên truyền học tập chủ đề năm 2018 rộng rãi trên trang website nhà trường, trong các hội nghị Đảng ủy, hội nghị giao ban hàng tháng, các kỳ họp cơ quan, đoàn thể...và tuyên truyền thông qua các bài giảng trên lớp của giảng viên, thông qua sinh hoạt chuyên đề.

Đảng ủy giao bộ phận phụ trách công tác Tuyên giáo, văn phòng Đảng ủy nhà trường hướng dẫn các chi bộ, cán bộ, đảng viên, quần chúng xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch của Đảng ủy

 Sau khi học tập chuyên đề năm 2018 từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng Kế hoạch đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các nội dung theo hướng dẫn tại Công văn số 2952- CV/BTCTW, ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

* Kết quả triển khai học tập và viết cam kết:

7/7 chi bộ đã nghiêm túc triển khai học tập chuyên đề và viết cam kết theo đúng hướng dẫn. Bí thư và cấp ủy các chi bộ đều gương mẫu trong học tập, làm theo và viết cam kết tudưỡng, rèn luyện năm 2018.

100 % cán bộ, đảng viên, nhân viên tham gia học tập và viết cam kết học tập, tu dưỡng, rèn luyện năm 2018.

Cán bộ, đảng viên, nhân viên đăng ký thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú. Cán bộ, đảng viên, nhân viên xác định và thực hiện biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình; xây dựng kế hoạch hành động gắn với chức trách, nhiệm vụ được phân công.

*Phương hướng, nhiệm vụ

 Một là, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp ủy các cấp, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ trường. Các chi bộ, đảng viên cần chủ động, sáng tạo, kiên trì đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, góp phần xây dựng cơ quan văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hai là, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chú trọng thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm..., gắn với các phong trào thi đua yêu nước, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

Ba là, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 và các năm tiếp theo bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục nghiên cứu nội dung và phương pháp, kiên trì đưa các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đoàn thể nhà trường. 

Bốn là, kết hợp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề với tuyên truyền giáo dục, thuyết phục, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, cách làm hay, hiệu quả. Tuyên truyền học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy của cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.

Trong thời gian tới Đảng bộ trường Chính trị tiếp tục chỉ đạo quán triệt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, nhà trường đáp ứng mục tiêu, kế hoạch đề ra, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018 CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 – 03/02/2018) VÀ MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN 2018
KẾT QUẢ HỌC TẬP, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA XII CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ NĂM 2018
HỘI THAO TRUYỀN THỐNG MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018 CỤM SỐ 1
HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
BỔ SUNG NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG, NHIỆM KỲ 2015- 2020
HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2017
Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về ''Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ năm
CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |