Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  1847
Hôm qua :  2194
Lượt truy cập : 560817
KẾT QUẢ CÔNG TÁC LÃNH, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN DÂN CHỦ CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017
9 10 133

KẾT QUẢ CÔNG TÁC LÃNH, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN DÂN CHỦ CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017

Thứ ba, 28.11.2017 02:08

ThS. Đỗ Quỳnh Phương
ĐUV, Bí thư Chi bộ khoa LLMLN, TTHCM
Năm 2017, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh tiếp tục triển khai, quán triệt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 25/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Hướng dẫn số 01- HD/BCĐ của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh Phú Thọ, Kế hoạch số 70-KH/ĐUK của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh về thực hiện dân chủ ở cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, các phong trào thi đua yêu nước. Đưa việc thực hiện dân chủ vào nghị quyết, chương trình công tác năm của cấp ủy và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong những tiêu chuẩn công nhận tổ chức đảng, cơ quan đạt trong sạch vững mạnh và để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị: Thực hiện tốt chế độ và hình thức báo cáo công khai trước tập thể trường về: Xây dựng quy chế chuyên môn, quy chế chi tiêu nội bộ, việc sử dụng công quỹ, tài sản, việc thu chi tài chính, quyết toán các công trình sửa chữa, công tác khen thưởng, kỷ luật,…gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘‘tự diễn biến’’, ‘‘tự chuyển hóa’’ trong nội bộ, Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’. Cán bộ, đảng viên của Đảng bộ không có những biểu hiện  ‘‘tự diễn biến, tự chuyển hóa’’.

Công tác kiểm tra, giám sát : Ngay từ đầu năm, Đảng ủy trường đã sớm xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017. Bổ sung, hoàn thiện, ban hành quy định chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Chính trị tỉnh. Giám sát việc chấp hành nguyên tắc sinh hoạt đảng của các chi bộ, việc thực hiện quy trình, nội dung sinh hoạt của chi ủy, sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, việc ghi Nghị quyết, thực hiện Nghị quyết của chi bộ. Cấp ủy lãnh đạo Đảng bộ, chi bộ nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại đơn vị: Năm 2017 Đảng ủy, UB Kiểm tra Đảng ủy đã trực tiếp kiểm tra, giám sát 2/7 chi bộ và 5/7 chi bộ tự kiểm tra, giám sát và báo cáo Đảng ủy.

Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo; sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, chương trình công tác:Tiếp tục duy trì thường xuyên hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ. Kết quả đã tham mưu cho cấp ủy về ban hành các chủ trương, chương trình, kế hoạch để quán triệt, triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở: Ban Chỉ đạo đã chủ động kịp thời tham mưu cho cấp ủy về ban hành các chủ trương, chương trình, kế hoạch để quán triệt, triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở...; nắm bắt, phản ánh các kiến nghị, chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết các công việc, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, giảng viên, nhân viên. Thực hiện việc tham mưu sơ kết, tổng kết các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan.

Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện và giám sát thực hiện dân chủ; lấy ý kiến vào dự thảo văn bản pháp luật và các nội dung khác theo Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy định MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh luôn thực hiện tốt vai trò lãnh đạo các đoàn thể nhà trường phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Thực hiện tốt công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện cũng như nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, thực hiện quyền dân chủ, tham gia đóng góp xây dựng văn bản luật và các nội dung liên quan, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, lao động.Lãnh đạo Công đoàn trường tham mưu bổ sung, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường trong tình hình mới. Quy chế chi tiêu nội bộ được thảo luận rộng rãi trong cán bộ, viên chức, lao động, được sự nhất trí của Công đoàn trường và được phê duyệt của Hiệu trưởng. Các đoàn thể trong nhà trường như: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Chi hội Luật gia tham gia tích cực có hiệu quả trong hoạt động giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững chủ trương của cấp ủy, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện của nhà trường, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và cơ quan.

Hàng tháng, Đảng ủy có kế hoạch chỉ đạo chung các hoạt động của nhà trường và các đoàn thể, kế hoạch được triển khai đến từng tổ chức và chỉ đạo kịp thời trong quá trình thực hiện. Các đoàn thể tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động của trường, phát huy vai trò làm chủ của cán bộ, giảng viên, nhân viên; tạo môi trường làm việc lành mạnh, hiệu quả. Việc thực hiện dân chủ trong trường đã thể hiện sự lãnh đạo của Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan và phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong trường.

Vai trò của các đoàn thể trong hoạt động giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở qua hoạt động giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Bằng nhiều hình thức, các đoàn thể trong nhà trường tham gia góp ý kiến trong quá trình xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách của tỉnh; góp phần làm cho các chủ trương, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác nắm bắt tình hình dư luận, tổng hợp ý kiến chuẩn bị tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động.Công tác nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng được chú trọng, kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tư tưởng của đảng bộ sát thực tiễn. Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, Lãnh đạo các khoa, phòng, đoàn thể đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện dân chủ. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động được thực hiện kịp thời, khách quan, công tâm, dân chủ; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, lao động và không có hành vi trù dập đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, đề nghị của cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, lao động, học viên nhà trường và thực hiện việc công khai kết quả giải quyết theo quy định của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

Kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Trường Chính trị tỉnh theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP:Trường Chính trị tỉnh; các đơn vị khoa, phòng, đoàn thể của Trường đều thực hiện nghiêm túc việc kết hợp triển khai thực hiện dân chủ ở đơn vị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến nội dung, phương pháp, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ làm việc của cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, lao động. Tham gia xây dựng và ban hành Quy định chi tiết về thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan; Cán bộ, công chức, viên chức, lao động luôn thể hiện trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế hoạt động của nhà trường. Thông qua thực hiện dân chủ trong nhà trường, nhận thức của cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, lao động tiếp tục được nâng lên và có chuyển biến tích cực, đề cao trách nhiệm, thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, nội bộ đoàn kết, không để xảy ra tiêu cực. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 được tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Kết quả thực hiện dân chủ trong quan hệ giải quyết công việc với công dân:Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, có mối quan hệ tốt với công dân, học viên, các tổ chức, giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền. Thực hiện tốt quan hệ công tác thường xuyên với các huyện, thành, thị uỷ, đơn vị liên kết đào tạo; thực hiện gửi báo cáo định kỳ hàng tháng, quý và xây dựng lịch công tác tuần đầy đủ. Kịp thời và giải quyết dứt điểm các công việc liên quan tới kiến nghị, phản ánh, đề xuất của các đơn vị khoa, phòng, đoàn thể và cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên nhà trường.  Không có tình trạng đơn, thư tố cáo hay khiếu kiện vượt cấp, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia đóng góp xây dựng cơ quan vững mạnh. Đồng thời đảm bảo quyền  và lợi ích cho cán bộ, giảng viên, nhân viên theo đúng quy định của Nhà nước.

Đánh giá chung: Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện dân chủ trong nhà trường, tạo phong trào thi đua trong các đơn vị khoa, phòng. Các đoàn thể đã phát huy được vai trò chủ động tuyên truyền cán bộ, giảng viên, nhân viên thực hiện tốt dân chủ cơ sở, phối hợp với nhà trường trong các nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sức mạnh giữ vững an ninh trật tự, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia đóng góp ý kiến. Xây dựng nhà trường, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm của chi bộ, nhà trường, các đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện dân chủ cơ quan theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ- CP.

Tuy nhiên, còn  hạn chế:Trách nhiệm thực hiện quy chế dân chủ và trách nhiệm nêu gương ở một số cán bộ, viên chức còn hạn chế. Việc tuyên truyền các nội dung về thực hiện dân chủ theo NĐ 04/2015/NĐ-CP ở một số đơn vị khoa, phòng chưa thường xuyên.

Để thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở năm 2018, Trường Chính trị cần tập trung vào giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong việc tiếp tục quán triệt các văn bản, chỉ thị, Nghị định của Chính phủ, văn bản Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, nghĩa vụ và quyền làm chủ của cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, lao động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên nhà trường. Nâng cao năng lực quản lý, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hoá và công khai hoá; phòng, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí.

Thứ hai, đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các Nghị quyết Trung ương khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thi số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, lao động nhà trường.

Thứ ba, lãnh đạo cán bộ, giảng viên, nhân viên tích cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng tác phong làm việc dân chủ, chuyên nghiệp, văn minh, lịch sự; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, lao động trong cơ quan.

Thứ tư, chỉ đạo toàn thể cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc các chương trình công tác, tiếp tục thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; quy định chi tiết và thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động cơ quan, các đơn vị khoa, phòng nhà trường.

Thứ năm,thường xuyên sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện dân chủ theo tháng, quý, năm để có giải pháp kịp thời, hiệu quả tiếp tục thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường theo quy định.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG THÁNG 11 NĂM 2017
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ - 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1957-2017)
TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẠI LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH (1957 - 2017) VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
CÓ MỘT BUỔI CHIA TAY THƠM NGÁT HƯƠNG MÙA BƯỞI CHÍN
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHO QUẦN CHÚNG ƯU TÚ NGUYỄN LƯƠNG HOÀNG
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG
CHUNG KẾT HỘI THI BÁO CÁO VIÊN GIỎI ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 2017
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHO QUẦN CHÚNG BÙI THỊ HUYỀN
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NGUYỄN THỊ DIỆU HƯƠNG
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất