Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  1441
Hôm qua :  2320
Lượt truy cập : 3016559
KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05/TW VỀ “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
9 10 450

KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05/TW VỀ “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ

Thứ tư, 31.03.2021 02:22

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị

   Thấm nhuần chủ trương trên, trong những năm qua Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hằng năm. Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, có hiệu quả trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Hằng năm, căn cứ vào kế hoạch và hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy trường đã xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị quán triệt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung chuyên đề của Trung ương chỉ đạo từng năm, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh xác định hai khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là: Nói đi đôi với làm, học tập gắn với việc làm theo; đồng thời tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy đã chỉ đạo việc tuyên truyền học tập chủ đề các năm rộng rãi trên trang Website; Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn” của nhà trường; trong các kỳ sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt chuyên đề hằng quý của các chi bộ; sinh hoạt chuyên môn, các hội nghị... và tuyên truyền thông qua các bài giảng trên lớp của giảng viên; chỉ đạo tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề điểm của chi bộ khoa Lý luận cơ sở trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Đảng bộ trường đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của Đảng bộ trường, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng tháng, quý, năm của chi bộ, đảng viên.

     Trong chỉ đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ trường chú trọng phương châm học đi đôi với hành, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động và việc làm cụ thể. Xây dựng, giúp đỡ và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa "xây" với "chống”. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo các khoa, phòng, đoàn thể, nêu gương của đảng viên trước quần chúng của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ. 

     Các đồng chí cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên, đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ đều nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong tốt; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh đã trở thành phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, có chiều sâu bằng nhiều hình thức phong phú trong toàn Đảng bộ.

     Đảng bộ nhà trường đã chỉ đạo giảng viên vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ vào giảng dạy các bộ môn thuộc Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và chương trình các lớp bồi dưỡng trong nhà trường. Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, chỉ đạo thực hiện đề tài khoa học cơ sở về nội dung này. Giảng viên nhà trường tích cực nghiên cứu sâu, truyền đạt rõ, định hướng, vận dụng hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy. Do đó phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt” được thực hiện có hiệu quả. Nhà trường luôn duy trì học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ để góp phần tạo nên sự đoàn kết, nhất trí cao, tạo môi trường làm việc dân chủ, khoa học, hiệu quả, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, năng lực của từng cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên. Cán bộ, viên chức Trường Chính trị tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy và trung thực trong thực thi nhiệm vụ. Chất lượng công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hiệu quả quản lý, phục vụ được nâng lên, nhà trường hoàn thành tốt, vượt mức nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, các nhiệm vụ chính trị hằng năm.

     Tại Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện CT-05/TW của Đảng bộ trường, Ban Chấp hành Đảng bộ khen thưởng 05 đồng chí đảng viên tiêu biểu đại diện cho 05 chi bộ khoa, phòng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc học tập và làm theo Bác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Đó là:

     Đ/c Nguyễn Văn Nhạ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.

     Đ/c Đoàn Thị Hồng Việt - Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật.

     Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở.

     Đ/c Hà Thị Hồng Thu - Đảng viên chi bộ phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học.

     Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hường - Đảng viên khoa Xây dựng Đảng.

Các tập thể và cá nhân được Đảng uỷ nhà trường khen thưởng tại Hội nghị

     Đồng thời, thống nhất đề xuất tập thể khoa Nhà nước và pháp luật và cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hường là điển hình tiêu biểu trong 05 năm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Trường Chính trị tỉnh.

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có hạn chế: Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có lúc hình thức chưa phong phú. Vai trò nêu gương của một số ít cán bộ, đảng viên có lúc, có việc chưa cao. Một số đảng viên, quần chúng, việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thực sự rõ nét. Những hạn chế này cần phải được khắc phục trong thời gian tới.

     Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy cán bộ: Muốn thực hiện sự nghiệp cách mạng, phục vụ được Tổ quốc và Nhân dân, bảo vệ và xây dựng được Đảng, Nhà nước, chế độ thì trước tiên cán bộ, công chức, viên chức phải có đủ hiểu biết, kiến thức, tri thức khoa học, phẩm chất nhân cách, đạo đức, lối sống tốt, để vừa là công dân tốt, vừa là “công bộc” tốt. Người nhấn mạnh: “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn”. Hơn nữa, hệ thống kiến thức, tri thức luôn thay đổi, phát triển không ngừng. Do vậy chúng ta cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp giảng dạy, đào tạo theo yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới. Đó là mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên cần phải học tập, tu dưỡng suốt đời bằng nhiều cách thức, biện pháp phong phú, đa dạng, thiết thực, cụ thể, phù hợp với nhu cầu cuộc sống và nhiệm vụ công tác. Học theo lời dạy của Bác là học “trong việc làm hàng ngày, trong việc lớn cũng như việc nhỏ, việc cao cũng như việc thấp”, để nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

     Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong thời gian tới Đảng bộ nhà trường tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp sau:

     Thứ nhất, tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chi ủy các chi bộ, lãnh đạo các khoa, phòng, đoàn thể trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đảng bộ, chi bộ, chương trình, kiểm tra, giám sát hằng năm cần chú trọng kiểm tra nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ, đảng viên.

     Thứ hai, phát huy vai trò gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu Đảng bộ, chi bộ, khoa phòng, đoàn thể trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với các phong trào thi đua yêu nước thường xuyên, thiết thực và hiệu quả. Các chi bộ, đảng viên gương mẫu, chủ động, sáng tạo, kiên trì đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên, góp phần xây dựng cơ quan văn hóa, thực hành văn hóa trường Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Vận dụng sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giảng dạy lý luận chính trị.

     Thứ ba, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường.gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Vận dụng hiệu quả trong công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, quản lý và phục vụ trong nhà trường. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

     Thứ tư, tiếp tục xây dựng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ. 05 đồng chí được khen thưởng luôn phấn đấu để giữ vững niềm tin tưởng, sự vinh dự của bản thân; các chi bộ động viên, xây dựng nhân tố mới trong giai đoạn 2020 - 2025. Xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí điển hình tiên tiến, làm cơ sở để các tập thể, cá nhân phấn đấu, bình xét, khen thưởng. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện hằng năm để biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, làm gương cho các tập thể, cá nhân khác học tập.

     Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW một cách thường xuyên, liên tục theo kế hoạch và có nội dung trọng tâm với việc xác định đơn vị, đối tượng kiểm tra, giám sát cụ thể.

     Với sự đồng lòng, quyết tâm cao của toàn thể đảng viên của Đảng bộ, tin tưởng chắc chắn rằng trong thời gian tới việc học tập và làm theo Bác Hồ kính yêu của cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên trong nhà trường sẽ luôn được phát huy, sáng tạo và hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong nhà trường, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu, nhiệm vụ chính trị.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX VÀO GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 1 NĂM 2021
Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HOÀN THÀNH TOÀN DIỆN NỘI DUNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2020
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HOÀN THÀNH TỐT KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020
BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG TẠI BUỔI GẶP MẶT KỶ NIỆM 63 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG VÀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2020
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV NĂM 2020
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ XÚC TIẾN THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC CÁN BỘ HƯU TRÍ CỦA TRƯỜNG
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất