Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  159
Hôm qua :  502
Lượt truy cập : 1183895
GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ VỚI TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
9 10 231

GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ VỚI TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Thứ năm, 02.01.2020 10:25

Nguyễn Văn Nhạ
Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng
Quy chế giảng viên trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ban hành kèm theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG ngày 02/5/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) xác định một trong những tiêu chuẩn hàng đầu của giảng viên Trường Chính trị tỉnh, đó là “có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần yêu nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Nhiệm vụ chung của giảng viên là giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng do trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm nhận. Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy; góp phần phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội ở địa phương, phát triển lý luận; đấu tranh chống những luận điểm sai trái, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

     Giảng viên Trường Chính trị tỉnh có vai trò quan trọng – là người trực tiếp giảng dạy và truyền đạt kiến thức lý luận chính trị, trực tiếp tác động tới học viên (đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ sở) để củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị, thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, phương pháp luận khoa học; định hướng về chính trị tư tưởng, các giá trị nhân văn và góp phần  phát triển nhân cách, năng lực của người học. Nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm của mình, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ luôn ý thức tự giác và thực hiện tốt quy chế hoạt động chuyên môn – yếu tố tiền đề, cũng là yếu tố tiên quyết – quyết định chất lượng giáo dục lý luận chính trị, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường trong những năm gần đây.

          Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Hướng dẫn số 475-HD/HVCTQG ngày 24/9/2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị: Đảng ủy – Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên nhà trường về trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là phát huy vai trò, thế mạnh của đội ngũ giảng viên – đảng viên trong giảng dạy lý luận chính trị, tích cực tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm, nghị quyết của Đảng; đồng thời tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.      

          Để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy lý luận chính trị, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, trước hết, mỗi giảng viên - đảng viên nhà trường cần nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và nhận thức đầy đủ về trách nhiệm trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phải xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảnglà trách nhiệm – đồng thời là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong hoạt động chuyên môn giảng dạy. Danh dự và uy tín của Đảng luôn xuất phát và gắn liền với danh dự, uy tín của từng cán bộ, đảng viên và tất cả những ai đang phụng sự sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, nhất là những người đứng trên bục giảng về lý luận chính trị. Khi giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới thì việc giảng dạy lý luận chính trị sẽ đem lại hiệu quả thiết thực và có ý nghĩa giáo dục tích cực đối với học viên, nhất là trong công tác tuyên truyền “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” hiện nay. Phải đấu tranh ngay với thái độ thờ ơ, “xem như vô can” khi bắt gặp những luận điệu xuyên tạc, đả kích nền tảng tư tưởng của Đảng.

         Trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải luôn được xuất phát từ nhận thức, thái độ và hành động cụ thể gắn với công việc, cuộc sống hằng ngàycủa mỗi đảng viên – giảng viên. Đó là sự nêu gương, làm gương về lối sống trung thực, không xa hoa, không lãng phí, không gây mất đoàn kết nội bộ. Giảng viên Trường Chính trị tỉnh phải là mẫu mực về đạo đức, nhân cách,trí tuệvà bản lĩnh, là tấm gương sáng cho các thế hệ học viên noi theo; phải luôn gương mẫu đi đầu trong tự phê bình và phê bình, đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị; giữ vững niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng cộng sản và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.

         Giảng viên Trường Chính trị tỉnh phải luôn tự giác tu dưỡng đạo đức lối sống, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi đạo đức cách mạng. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định theo Quy chế giảng viên cần phải xây dựng và thực hiện thật tốt kế hoạch rèn luyện và phấn đấu “học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Thường xuyên học tập, nâng cao trình độlý luận chính trị, khả năng truyền đạt, định hướng và hướng dẫn vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức là học viên của trường, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở. Giáo dục học viên ý chí quyết tâm và kiên trì rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, gắn bó chặt chẽ với quần chúng nhân dân, lắng nghe và tôn trọng ý kiến đóng góp của tập thể và quần chúng; thường xuyên rèn luyện bản lĩnh của người cán bộ, đảng viên trước những cám dỗ của tiêu cực xã hội và sự tác động của mặt trái cơ chế kinh tế thị trường.

           Khi tham gia mạng xã hội, các giảng viên – đảng viên cần thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, đồng thời phải thể hiện được vai trò, trách nhiệm nêu gương của người giảng viên trường Đảng. Phải hết sức cẩn trọng khi tham khảo, sử dụng thông tin đăng tải trên mạng xã hội; đối với thông tin thiếu kiểm chứng về nguồn gốc; thông tin có sự sai biệt so với thông tin chính thức, phải có thái độ dứt khoát không sử dụng; có trách nhiệm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc. Phải hành động một cách có lý trívà niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khi đăng tải bài viết hoặc chia sẻ các liên kết và khi tham gia thảo luận về các chủ đề trên mạng xã hội. Tăng cường đăng tải những thông tin chính thống,những bài viết nêu gương “người tốt, việc tốt”, thực hiện tốt công tác giáo dục – tuyên truyền, góp phần lan tỏa những thông điệp tốt đẹp hằng ngày trong cộng đồng xã hội, trước hết là trong đối tượng học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại trường.

           Không chỉ làm gương cho học viên, mà người giảng viên giảng dạy lý luận chính trị còn phải luôn hướng tới mục tiêu giáo dục – đào tạo, bồi dưỡng ý thức chính trị, đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là học viên học tập tại trường. Yêu cầu học viên phải thấm nhuần sâu sắc, học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt được mục đích thì phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Tổ chức cho học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng đi nghiên cứu trải nghiệm thực tế (trong quy chế đào tạo, bồi dưỡng) nhằm gắn lý luận với thực tiễn; đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần nâng cao uy tín của cán bộ, đảng viên; tích cực đấu tranh với những nhận thức lệch lạc, “những quan điểm sai trái, thù địch”, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ. Gắn lý luận với thực tiễn, tập trung làm tốt việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện học viên có nhận thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; góp phầnxây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ, BAN GIÁM HIỆU VÀ CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2019
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV/2019
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP VÀ HƯỚNG DẪN KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊ
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP VÀ HƯỚNG DẪN KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊ
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC GẶP MẶT, TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (1957-2019) VÀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2019
BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG - HIỆU TRƯỞNG TẠI BUỔI GẶP MẶT, TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG VÀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2019
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ - 62 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
ĐẢNG ỦY XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT CỦA TRUNG ƯƠNG
KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG ỦY NHÀ TRƯỜNG 2019
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NQ SỐ 35-NQ/TW CỦA BCT KHÓA XII “VỀ TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH''
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

nội thất thông minh |