Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  12
Hôm nay :  149
Hôm qua :  1137
Lượt truy cập : 746775
Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về ''Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ năm
9 10 330

Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về ''Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ năm

Thứ ba, 02.01.2018 14:16

ThS. Đỗ Quỳnh Phương
Trưởng khoa LLMLN, TTHCM
Thực hiện Công văn số 307-CV/ĐUK, ngày 23/3/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch số 30-KH/ĐUK ngày 05/5/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai tới các chi bộ trực thuộc học tập và thực hiện đảm bảo nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả.

* Việc tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện

Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, tình hình công tác của nhà trường. Mỗi đảng viên xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, tích cực thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm học 2016-2017; 2017- 2018. Việc triển khai học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đều được gắn với nội dung sinh hoạt định kỳ của Đảng bộ, các chi bộ. Bí thư các chi bộ khoa, phòng đều thể hiện tốt vai trò chỉ đạo thực hiện, làm gương cho các đảng viên, quÇn chóng trong chi bộ. 7/7 chi bộ và học viên lớp TCLLCT-HC tập trung khóa 43 điều triển khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở từng nội dung, phù hợp với tình hình hoạt động của các chi bộ khoa, phòng. Xây dựng kế hoạch tu dưỡng phấn đấu của cá nhân gắn với cam kết trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII để việc lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, với từng đối tượng, vị trí công tác, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở vận dụng thực hiện các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, có ý thức cao trong các đơn vị, khoa, phòng, các cá nhân, cán bộ, đảng viên.

* Kết quả công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Đảng ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường thời lượng và chất lượng các chuyên mục tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác;đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh thành công việc thường xuyên, sâu rộng, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú thông qua các cuộc họp của cơ quan, đoàn thể, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Việc xác định nội dung và xây dựng kế hoạch thực hiện khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh cũng xác định khâu đột phá trong việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhà trường. Đồng thời xác định sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ trong toàn Đảng bộ chính là khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW. Kết quả việc thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyền đề gắn với thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW.

Thùc hiện sinh hoạt chuyên đề năm 2017 gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW  đã ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức và tình cảm cña tất cả cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động và học viên trong nhà trường. Các chi bộ khoa, phòng đều quan tâm tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và triển khai nghiên cứu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh". Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt” được phát động và được hưởng ứng mạnh mẽ, góp phần động viên cán bộ, đảng viên, nhân viên, lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra.  

* Công tác kiểm tra thực hiện

Cùng với việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy trưởng kiểm tra, giám sát các chi bộ thực hiện, quán triệt, triển khai thực hiệnChỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị Đồng thời rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của nhà Trường.Đảng ủy, chi bộ  thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức trong công tác và sinh hoạt; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực trong đội ngũ đảng viên và cán bộ, viên chức của nhà trường. Qua thực hiện giám sát cho thấy các chi bộ sinh hoạt nghiêm túc, đúng quy định, chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng theo quy định. Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ chấp hành và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; không có biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ, biểu hiện tiêu cực ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng nội bộ của đơn vị.

* Việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Căn cứ vào Hướng dẫn số 12- HD/ĐUK ngày 22/5/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 30- KH/ĐUK ngày 08/5/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 49- KH/ĐU ngày 21/6/2017 về Bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017- 2020. Năm 2017, nhà trường đăng ký điển hình tiên tiến cho 02 đơn vị (Chi bộ khoa Xây dựng Đảng và Chi bộ phòng Đào tạo) và 04 cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Việc giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. Đảng bộ nhà trường luôn quán triệt việc vận dụng Nghị quyết vào giảng dạy của các bộ môn thuộc chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị- hành chính, nhất là môn những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; các môn về nghiệp vụ công tác Đảng, công tác dân vận…Các giảng viên nhà trường luôn tích cực nghiên cứu, truyền đạt, định hướng, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy.

Với những kết quả và kinh nghiệm quan trọng đạt được trong việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một năm qua, gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thời gian tới Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tiếp tục phấn đấu thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thấm sâu vào đời sống, thực hiện tốt nhiệm vụ mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên trường Chính trị, góp phần quan trọng trong thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Để thực hiện tốt Chỉ thị 05- CT/TW trong thời gian tới Đảng bộ trường Chính trị tập trung vào những phương hướng, nhiệm vụ sau:

 Một là, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp ủy các cấp, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng bộ nhà trường. Các chi bộ, đảng viên cần chủ động, sáng tạo, kiên trì đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên, góp phần xây dựng cơ quan văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hai là, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong Đảng bộ nhà trường.

Ba là, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 và các năm tiếp theo bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục nghiên cứu nội dung và phương pháp, kiên trì đưa các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ của Đảng, chi bộ, đoàn thể trong nhà trường.  

Bốn là, tập trung kết hợp chặt chẽ các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, thuyết phục, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, cách làm hay, hiệu quả; duy trì kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW một cách thường xuyên, liên tục.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017
KIỆN TOÀN CHỨC DANH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY KIỆN TOÀN CHỨC DANH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
KẾT QUẢ CÔNG TÁC LÃNH, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN DÂN CHỦ CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017
TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG THÁNG 11 NĂM 2017
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ - 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1957-2017)
TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẠI LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH (1957 - 2017) VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
CÓ MỘT BUỔI CHIA TAY THƠM NGÁT HƯƠNG MÙA BƯỞI CHÍN
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHO QUẦN CHÚNG ƯU TÚ NGUYỄN LƯƠNG HOÀNG
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội | thiet ke web | thiet ke web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | in cờ | in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar |

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

ACUDECOR | thiết kế nội thất | thiết kế nội thất-ACUDECOR | thiết kế thi công nội thất | acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

Nội thất thông minh | giường thông minh | ghế thang | giường gấp thông minh | bàn treo tường | Nội thất đa năng | Bàn trà thông minh | Sofa giường | Bàn ăn kéo dài | Thiết kế giường thông minh |