Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  719
Hôm qua :  2205
Lượt truy cập : 2682777
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 290/QĐ-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA X ''VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ''
9 10 449

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 290/QĐ-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA X ''VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ''

Thứ ba, 26.05.2020 09:30

ThS. Đỗ Quỳnh Phương
ĐUV, Bí thư chi bộ khoa Lý luận cơ sở
Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/ĐUK ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290- QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X); Thông báo Kết luận 160-TB/TW ngày 15/1/2020 của Bộ chính trị và “Năm dân vận khéo” 2020; Đảng uỷ Trường Chính trị tỉnh đã nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả tổng kết với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Sau khi có Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về công tác dân vận của hệ thống chính trị, Đảng bộ trường đã triển khai nghiêm túc đến các chi bộ trong toàn Đảng bộ, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ nội dung theo yêu cầu đề ra tới 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của nhà trường. Đảng ủy đã quán triệt thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ về công tác dân vận như: Triển khai quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCHTW khóa XI về công tác dân vận; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”;  Đề án 02-ĐA/TU ngày 23/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch 1982-KH/UB ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2011 - 2015”... Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường về ý nghĩa, tầm quan trọng công tác dân vận trong tình hình mới. 

Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch hướng dẫn và tổ chức hội nghị để triển khai quán triệt các nội dung của Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng, tạo sự thống nhất trong hành động để Quyết định thực sự đi vào thực tiễn. Đảng ủy phân công đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách công tác dân vận của Đảng bộ cơ quan; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện công tác dân vận của cán bộ, đảng viên và các đơn vị khoa, phòng, đoàn thể; có kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác dân vận gắn với nội dung chương trình, kế hoạch công tác hằng tuần, hàng tháng của Đảng bộ nhà trường. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đảng bộ Trường xác định 2 khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là: Nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn; sinh hoạt chuyên đề gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy đã chỉ đạo việc tuyên truyền học tập chủ đề các năm rộng rãi trên trang website; bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn của nhà trường; trong các kỳ sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt chuyên đề; sinh hoạt chuyên môn, các hội nghị... và tuyên truyền thông qua các bài giảng trên lớp của giảng viên. 

Đảng ủy luôn thực hiện tốt vai trò lãnh đạo các đoàn thể phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác dân vận. Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã tiến hành 14 cuộc kiểm tra, giám sát các chi bộ về công tác xây dựng Đảng. Các chi bộ trực thuộc đã tiến hành 29 cuộc kiểm tra, giám sát. Kết quả kiểm tra, giám sát của Đảng bộ không có tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên; không có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật và không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, đảng viên thuộc các chi bộ, Đảng bộ trường. 

Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh tập trung lãnh đạo cán bộ, giảng viên, nhân viên tích cực tham gia phong trào thi đua: "Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt và phục vụ tốt" góp phần hoàn thành toàn diện,  vượt mức chỉ tiêu kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác của trường. Các đoàn thể đã phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua, thực sự là nòng cốt đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao, tạo bầu không khí phấn khởi, góp phần tích cực xây dựng cơ quan văn hoá và thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường. 

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy về lãnh đạo thực hiện nếp sống văn minh công sở, xây dựng cơ quan văn hóa, nêu cao tinh thần phục vụ; thái độ trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động. Phát động phong trào thi đua "Quản lý tốt, giảng dạy tốt, học tập tốt, phục vụ tốt”; giáo dục cán bộ, giảng viên, nhân viên nghiêm chỉnh thực hiện đạo đức nghề nghiệp; chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Từ cuối 2016 đến nay có hơn 70 bài viết tuyên truyền về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đăng tải trên trang website; bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn nhà trường. Trong 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, toàn Đảng bộ có hơn 50 buổi sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2018 Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở đã tổ chức thành công sinh hoạt chuyên đề điểm trong khối các cơ quan tỉnh, được Đảng ủy Khối và các đại biểu đánh giá cao. 

Cán bộ, đảng viên tham gia tích cực các cuộc thi: Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (đạt giải A tập thể, 01 giải Nhất, 02 giải Nhì cấp tỉnh; 02 giải Khuyến khích cấp toàn quốc); thi tìm hiểu Luật Khiếu nại Tố cáo (đạt 01 giải Nhì, 01 giải Khuyến khích cấp tỉnh); cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” (đạt 01 giải Khuyến khích toàn quốc); Bí thư chi bộ giỏi, Khối các cơ quan tỉnh (đạt 01 giải Nhất ); báo cáo viên giỏi cấp tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức (đạt 01 giải Nhất) và được chọn cử dự thi khu vực; Tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp toàn quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. 

Trong thời gian qua, với nỗ lực, quyết tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động công tác dân vận của nhà trường đã đạt được một số kết quả quan trọng: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tổ chức đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong nhà trường và học viên; Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã tập trung lãnh đạo và hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giao hằng năm. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; nâng cao chất lượng giảng dạy. Chất lượng quản lý, phục vụ và giảng dạy ngày càng được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh nhà. Tuy nhiên còn một số hạn chế: Công tác dân vận có lúc, có việc chưa kịp thời. Một số ít cán bộ, nhân viên chấp hành nội quy, quy định của cơ quan chưa nghiêm. Hoạt động tuyên truyền của của các đoàn thể đã có đổi mới, nhưng đôi khi chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận của nhà trường trong thời gian tới cần tập trung vào các giải pháp sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên về công tác dân vận trong tình hình mới. Coi trọng việc tổ chức, nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, nghị quyết của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; về vị trí, ý nghĩa của công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, làm cơ sở cho việc nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong công tác dân vận cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên nhà trường. Thường xuyên tổ chức, nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo". Đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa.

2. Tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện các quan điểm, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác dân vận trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động của Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể nhà trường.

Rà soát, bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy, quy chế làm việc cơ quan; quy chế phối hợp công tác giữa Thủ trưởng cơ quan với các đoàn thể theo hướng cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Đưa việc thực hiện công tác dân vận chính quyền, công tác dân vận trong thực thi nhiệm vụ là tiêu chí đánh giá xếp loại hằng năm đối với cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên và các đơn vị khoa, phòng, đoàn thể. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên nhà trường. 

3. Tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách công tác xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan, sửa đổi lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan. Làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, nghĩa vụ và quyền làm chủ của cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, lao động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên nhà trường. 

Thường xuyên giáo dục, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và nâng cao ý thức trách nhiệm, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi nhiệm vụ, thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên; đổi mới lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ, lắng nghe, sâu sát với quần chúng; phòng tránh quan liêu, mệnh lệnh hành chính. Thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động cơ quan; tự phê bình và phê bình. Thực hiện tốt “Năm dân vận khéo”. Xây dựng mô hình điển hình “Dân vận khéo” trong nhà trường. 

4. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cơ quan với Công đoàn và các tæ chøc đoàn thể trong việc thực hiện công tác dân vận. Tăng cường và thực hiện tốt quy chế phối hợp với các đoàn thể. Vận động cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tích cực tham gia các phong trào thi đua “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt”, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.      

5. Thường xuyên quan tâm, tiến hành kiểm tra, giám sát, thực hiện sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; xây dựng điển hình và kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt về công tác dân vận. Định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận chính quyền, cải cách hành chính, quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan theo chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể. Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết; kịp thời biểu dương, khen thưởng, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác dân vận.

6. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thời kỳ mới; đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm “Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể nhà trường; đẩy mạnh toàn diện việc đổi mới quản lý giáo dục, đề cao tinh thần, trách nhiệm ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, giảng viên, nhân viên; nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng ủy, chi bộ; hiệu quả hoạt động của cơ quan, hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2020)
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA “CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC” KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2020)
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
ĐỂ “GIẢNG DẠY TỐT, HỌC TẬP TỐT, PHỤC VỤ TỐT” CẦN KHÔNG NGỪNG HỌC TẬP VÀ THỰC HÀNH “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC”
CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH CẦN NHẬN THỨC SÂU SẮC GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2020 - 2022
ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG TC, HC, TT, TL NHIỆM KỲ 2020 - 2022
BÀI PHÁT BIỂU: ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT, NHIỆM KỲ 2020 - 2022
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NHIỆM KỲ 2020-2022
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2020 - 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất