Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  1202
Hôm qua :  2139
Lượt truy cập : 2812500
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH SƠ KẾT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/TW, NGÀY 30/10/2016 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHÓA XII) VỀ “TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG"
9 10 482

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH SƠ KẾT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/TW, NGÀY 30/10/2016 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHÓA XII) VỀ “TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG"

Thứ hai, 31.05.2021 04:07

ThS. Đỗ Quỳnh Phương
Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Lý luận cơ sở
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 27/12/2016; Chương trình hành động số 18- CTr/TU ngày 16/01/2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ, Chương trình hành động số 11- CTr/ĐUK ngày 20/01/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ, Đảng ủy Trường Chính trị đã xây dựng kế hoạch học tập và Chương trình hành động số 03- CTr/ĐU ngày 13/02/2017 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

     Đảng ủy trường đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập và viết cam kết thực hiện Nghị quyết. Đảng bộ trường đã tuyên truyền học tập Nghị quyết bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền trong Hội nghị Đảng ủy, chi bộ, đoàn thể; tuyên truyền thông qua báo cáo viên, thông qua các bài giảng của giảng viên trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, các đoàn thể trong nhà trường, các bài viết trên báo Trung ương, địa phương, Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn”; trang Website nhà trường... đã tích cực góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở Đảng bộ. Cán bộ đảng viên nhà trường nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng hiệu quả, phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc được thực hiện đúng quy định. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã tiến hành 14 cuộc kiểm tra, giám sát các chi bộ về công tác xây dựng Đảng. Các chi bộ trực thuộc đã tiến hành 29 cuộc kiểm tra, giám sát. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu, cá nhân lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, đảng viên hằng năm gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thực hiện nghiêm túc theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, 100% tập thể chi bộ, cán bộ, đảng viên không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ năm 2016 đến nay không có cán bộ, đảng viên, đơn vị khoa, phòng nào vi phạm, bị xử lý kỷ luật.

      Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đảng ủy lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên với phương châm nói đi đôi với làm, lý luận gắn với thực tiễn. Đảng bộ Trường xác định 02 khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là: “Nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn; sinh hoạt chuyên đề gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Căn cứ vào Kế hoạch và các hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy trường ban hành Kế hoạch số 49-KH/ĐU ngày 21/6/2017 về bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020. Năm 2021, sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Đảng ủy trường đã biểu dương, khen thưởng 01 tập thể và 05 đảng viên, trong đó đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khen thưởng 01 chi bộ (khoa Nhà nước và pháp luật) và 01 đảng viên (Nguyễn Thị Hồng Hường). Kết quả đã nâng cao nhận thức và ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động và học viên trong nhà trường. Phong trào thi đua “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt, và phục vụ tốt” được thực hiện có hiệu quả. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng đảng viên. Việc thực Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) góp phần quan trọng trong các mặt công tác của Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học. Điều kiện làm việc, đời sống cán bộ, đảng viên được cải thiện; môi trường sư phạm đảm bảo. Công tác lãnh đạo các đoàn thể được coi trọng và có nhiều đổi mới. Vai trò, vị thế của nhà trường được khẳng định; dân chủ ngày càng được phát huy, tạo bầu không khí chính trị lành mạnh, đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, kịp thời động viên tinh thầnthi đua của cán bộ, đảng viên.

     Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên có lúc, có việc chưa cao. Trong tu dưỡng rèn luyện khắc phục hạn chế của một số cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) còn chậm. Sự nỗ lực, cố gắng trong công tác của một số nhân viên, học viên chưa thường xuyên, chưa hiệu quả, phần nào ảnh hưởng đến kết quả chung của Đảng bộ.

     Trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhà trường, cần tập trung vào các giải pháp sau:

     1. Tăng cường vai trò lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn thực hiện chỉ thị 05-CT/TW; thực hiện có hiệu quả khâu đột phá “Nói đi đôi với làm, lý luận gắn với thực tiễn”; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan.

     2. Tập trung tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức, giác ngộ về lý tưởng và lập trường cách mạng cho cán bộ, đảng viên, phòng, chống “diễn biến hoà bình”; suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

     3. Thường xuyên giáo dục, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên nhà trường. Đề cao tinh thần, trách nhiệm ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, giảng viên, nhân viên; nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng ủy, chi bộ; hiệu quả hoạt động của cơ quan.

     4. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng và xếp loại chi bộ, đảng viên. Kiểm điểm trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; cấp trên phải làm gương để cấp dưới noi theo, nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục trong sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, gắn với việc quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên.

     5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm với các nội dung trọng tâm, cụ thể, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

     Thực hiện tốt những giải pháp trên nhằm tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, xây dựng Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức tổ chức và tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
HỘI THAO CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05/TW VỀ “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX VÀO GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 1 NĂM 2021
Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HOÀN THÀNH TOÀN DIỆN NỘI DUNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2020
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HOÀN THÀNH TỐT KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020
BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG TẠI BUỔI GẶP MẶT KỶ NIỆM 63 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG VÀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2020
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất