Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  8
Hôm nay :  2804
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266619
Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022
9 10 241

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022

Thứ sáu, 20.01.2023 04:07
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh có vai trò vô cùng quan trọng đảm bảo sự tồn tại, phát triển, bảo đảm năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng luôn ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp ủy đảng và của toàn thể cán bộ, đảng viên.

     Khi nói về vai trò của Đảng, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đảng có vững cách mệnh mới thành công”,“Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt".Từ thực tiễn thực hiện công tác xây dựng Đảng trong suốt quá trình phát triển của Đảng, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được thể hiện rõ trong văn kiện các kỳ Đại hội Đảng. Trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh những thuận lợi cũng còn không ít những khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi Đảng phải có những nhận thức mới nhằm đáp ứng được đòi hỏi thực tiễn đề ra. Đại hội XIII của Đảng đã thể hiện rất rõ việc nhận thức xây dựng Đảng một cách toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

     Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, trong năm 2022, bên cạnh những thuận lợi,Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ cũng còn gặp không ít những khó khăn, thách thức (việc chiêu sinh, mở lớp) theo quy định mới; cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy và học tập; đặc biệ,t đó là dịch bệnh Covid-19...) .Với tinh thần, trách nhiệm của tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng,đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ sâu sát, quyết liệt, dứt điểm, hiệu quả; làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, nhân viên và học viên của nhà trường, tạo sự thống nhất, đồng thuận, phát huy sức mạnh đoàn kết trong nhà trường, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Đảng bộ nhà trường đề ra. Cụ thể:

     Thứ nhất, về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

     Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc quy chế, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Tăng cường quản lý đánh giá thực chất kết quả giảng dạy, học tập. Phối hợp với các trung tâm chính trị huyện, thị và cơ sở liên kết đào tạo quản lý chặt chẽ nền nếp ra vào lớp và sĩ số học tập của học viên các lớp Trung cấp LLCT - HC, Trung cấp LLCT và lớp bồi dưỡng.

     Thực hiện quản lý, giảng dạy, đào tạo và bồi dưỡng 46 lớp, với 4.570 học viên, đạt 100% kế hoạch về mở lớp. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQG ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường. Hoàn thành thao giảng cấp khoa, thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2022. Kết quả: Thao giảng cấp khoa: 34/42 giảng viên, giảng viên kiêm chức tham gia, 100% đạt loại Giỏi; tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường với 17 giảng viên tham gia. Kết quả: Giỏi: 17/17 giảng viên (đạt 100%).

     Thứ hai, vnghiên cứu khoa học, thông tin, tư liệu.

     Chỉ đạo thực hiện hoàn thành Kế hoạch nghiên cứu khoa học và nghiên cứu thực tế của giảng viên năm 2022. Tổ chức nghiệm thu 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đều đạt xuất sắc); nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2021 - 2022, kết quả đạt xuất sắc. Tổ chức các hội thảo khoa học của đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và cấp tỉnh. Tổ chức 02 cuộc Hội thảo khoa học cấp tỉnh: “Đánh giá toàn diện kết quả nghiên cứu, biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho Trưởng khu dân cư ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới”; vận dụng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào công tác giảng dạy lý luận chính trị. Tham gia Hội thảo khoa học cấp bộ “Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo Trung cấp lý luận chính trị” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Chỉ đạo phát hành 02 số Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn”; duy trì hoạt động Website, thư viện, phòng đọc phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập, cung ứng giáo trình cho các lớp học đầy đủ.

     Thứ ba, vcông tác hành chính, quản trị, xây dựng cơ sở vật chất.

     Chỉ đạo quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;  Phát huy hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập; các thiết chế văn hóa cơ sở: Nhà thể thao, sân bóng chuyền hơi, sân cầu lông… phục vụ cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên.

     Thứ , vcông tác đảng, cơ quan, đoàn thể.

     Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,pháp luật của Nhà nước; về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên của nhà trường; Duy trì, thực hiện tốt sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ đảm bảo đúng nguyên tắc và quy trình. Nâng cao chất lượng Đảng bộ, chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Năm 2022, Đảng bộ được công nhận là cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 02 đảng viên 05 năm liền đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 13 đảng viên  đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

     Tuyên truyền, vận động cán bộ, giảng viên, nhân viên học viên tổ chức tốt các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước; tích cực thực hiện tốt phong trào “Thi đua xây dựng tập thể kiểu mẫu và cán bộ trường Đảng mẫu mực”, “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021 - 2025; ủng hộ: “Tết vì người nghèo”, bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, quỹ Mái ấm Công đoàn, quỹ nhân đạo thành phố, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học… với số tiền 36.601.000đ;07 đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu nhân đạo. Tiếp tục phụng dưỡng suốt đời mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mười ở xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ với số tiền trên 20.000.000 đồng/năm; vận động lớp Cao cấp LLCT khóa 2021 - 2023 ủng hộ Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh với số tiền 6.000.000đ.

     Nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới đặt ra yêu cầu rất cao, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, mà trên hết, trước hết là sự phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng. Theo đó, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện…”. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu: “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao chất lượng đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo cơ quan và các đoàn thể nhà trường hoạt động hiệu quả, chất lượng; phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tích cực học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trường chính trị chuẩn”. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường đề ra, trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

     Một là, nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng nói chung và xây dựng Đảng bộ nhà trường nói riêng.

     Hai là, nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, học viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

     Ba là, Đảng ủy, Ban Giám hiệu thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đáp ứng yêu cầu và thực tiễn trong giai đoạn mới.

     Bốn là, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; thực hiện nghiêm túc công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng bộ nhà trường.

     Năm là, Đảng ủy, Ban Giám hiệu thường xuyên kiểm tra và giám sát; đồng thời, kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm (nếu có).

                    ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng

                                                  Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA XIII
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2022
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY VÀ HƯỚNG DẪN CỦA BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 41-QĐ/TW, THÔNG BÁO SỐ 16-TB/TW, QUY ĐỊNH SỐ 58-QĐ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG NĂM, KHÓA XIII
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 07-CT/TW NGÀY 05/9/2016 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ XII) VỀ ''ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN CƠ SỞ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP, CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI (2022 - 2025)
ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ, BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2021
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất