Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  960
Hôm qua :  867
Lượt truy cập : 2380888
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HOÀN THÀNH TỐT KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020
9 10 462

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HOÀN THÀNH TỐT KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020

Thứ sáu, 27.11.2020 12:54

ThS. Đỗ Quỳnh Phương
Bí thư Chi bộ khoa Lý luận cơ sở
Thực hiện Hướng dẫn sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ và Chương trình công tác năm 2020, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh ban hành và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 05- KH/ĐU ngày 14/01/2020 Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2020. Quy trình sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Căn cứ kế hoạch của Đảng ủy, các chi bộ xây dựng, thực hiện nghiêm túc kế hoạch sinh hoạt chuyên đề cụ thể trong từng quý.

     Thông qua sinh hoạt chuyên đề mỗi cán bộ, đảng viên, nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2020, Đảng bộ nhà trường tổ chức sinh hoạt chuyên đề với các hình thức phù hợp nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhà trường và của các chi bộ. Phương pháp, hình thức sinh hoạt chuyên đề được đổi mới theo hướng thiết thực. Với tinh thần dân chủ, cởi mở, trách nhiệm, các đảng viên trong chi bộ tập trung thảo luận đưa ra những ý kiến, đánh giá và đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác của chi bộ, đảng viên. Chi bộ cũng thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề.

     * Quý I năm 2020: Các chi bộ trong Đảng bộ nhà trường đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch, đảm bảo quy trình và chất lượng, gồm các chủ đề sau:

     -  Chi bộ khoa Lý luận cơ sở với nội dung chuyên đề: “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc”.

     - Chi bộ khoa Xây dựng Đảngvới nội dung chuyên đề: “Cập nhật, bổ sung thông tin,kiến thức vào giảng dạy các chuyên đề trong môn học Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở”.

     - Chi bộ khoa Nhà nước pháp luậtvới nội dung chuyên đề: “Nâng cao chất lượng dự giờ giảng viên”.

     - Chi bộ phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu với nội dung chuyên đề: “Cán bộ, đảng viên, nhân viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc,gắn với xây dựng khối đoàn kết của chi bộ”.

      - Chi bộ phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa họcvới nội dung chuyên đề: “Tìm hiểu và vận dụngtư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh”.  

      * Quý II năm 2020Các chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề với các chủ đề sau:

      - Chi bộ khoa Lý luận cơ sở với nội dung chuyên đề: “Đảng viên nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học”.

      - Chi bộ Xây dựng Đảng với nội dung chuyên đề: “Cập nhật, bổ sung, thông tin kiến thức vào giảng dạy các chuyên đề trong môn học Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở”.

      - Chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật với nội dung chuyên đề: “Đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp  luật mới”.

     - Chi bộ phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu với nội dung chuyên đề: “Cán bộ, đảng viên, nhân viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chi bộ”.

      - Chi bộ phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học với nội dung chuyên đề: “Thực hiện tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

      * Quý III năm 2020Các chi bộ sinh hoạt chuyên đề với các chủ đề sau:

       - Chi bộ khoa Lý luận cơ sở với nội dung chuyên đề: “Vận dụng Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bào vệ vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”.

       - Chi bộ khoa Xây dựng Đảngvới nội dung chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc”.

       - Chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật với nội dung chuyên đề: “Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh”.

      - Chi bộ phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu với nội dung chuyên đề: “Cán bộ, đảng viên, nhân viên tổng kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn”.

      - Chi bộ phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học với nội dung chuyên đề: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

     * QIV năm 2020Đảng ủy nhà trường xây dựng Kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV chung toàn Đảng bộ với chủ đề: “Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Tại buổi sinh hoạt chuyên đề có 07 ý kiến tham luận của 05 chi bộ khoa, phòng và 02 ý kiến của học viên lớp Trung cấp LLCT - HC Đảng ủy Khối khóa 21 và lớp Trung cấp LLCT - HC Đảng ủy Khối doanh nghiệp khóa 2, tập trung vào các chủ đề sau:

      - Chi bộ khoa Lý luận cơ sở “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch,vững mạnh”, thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy chương trình Trung cấp LLCT - HC.

      - Chi bộ khoa Xây dựng Đảng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy các lớp bồi dưỡng.

      - Chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX về xây dựng hệ thống chính trị trong sạch,vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

      - Chi bộ phòng Tổ chức - hành chính và thông tin tư liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt công tác phục vụ.

       - Lớp Trung cấp LLCT - HC Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa 21 lãnh đạo xây dựng tập thể lớp đoàn kết thống nhất theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt nhiệm vụ học tập.

      - Lớp Trung cấp LLCT - HC Đảng ủy Khối doanh nghiệp khóa 2: Vận dụng của bản thân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị.

      Đánh giá chung: Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức tốt kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2020. Qua sinh hoạt chuyên đề đảng viên của các chi bộ đều nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; nhận thức được tầm quan trọng trong việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng như chuyên đề năm 2020. 100% đảng viên, cán bô, giảng viên đã vận dụng vào cuộc sống cũng như trong công tác giảng dạy, học tập và tu dưỡng đạo đức lối sống, rèn luyện bản lĩnh chính trị, xây dựng tác phong công tác, làm việc khoa học, hiệu quả và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, nâng cao sức chiến đấu, tăng cường năng lực lãnh đạo của chi ủy; trên cơ sở phát huy dân chủ; đề cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Kết quả: Năm 2020, 100% cán bộ, giảng viên, đảng viên của Đảng bộ đã đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm chỉnh quy chế chuyên môn của nhà trường; vận dụng giữa lý luận với thực tiễn trong các bài giảng thuộc khoa chuyên môn đảm nhiệm; chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và kỷ luật lao động; tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường, đoàn thể và cấp trên tổ chức. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ còn một số hạn chế như: Một số đảng viên vận dụng chưa tốt việc học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ, tinh thần nêu gương còn chưa cao, chất lượng một số công việc còn hạn chế. Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ trong thời gian tới cần tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu sau:

     Thứ nhất, tiếp tục tăng cường vai trò lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, chi ủy đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, đảm bảo đúng kế hoạch, đúng định hướng, mục đích, yêu cầu đề ra, bám sát vào chủ đề của từng năm.

     Thứ hai, Đảng bộ nhà trường và các chi bộ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt thông qua việc học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự, sinh hoạt chi bộ, giảng dạy của giảng viên... Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” để nâng cao nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên.

     Thứ ba, tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm của từng đảng viên, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chuyên đề, nhất là đánh giá những hạn chế, tìm ra nguyên nhân và giải pháp để khắc phục, trên tinh thần xây dựng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật Đảng, xây dựng đoàn kết, thống nhất cao trong chi bộ, Đảng bộ.

     Thứ tư, tiếp tục nâng cao vai trò chỉ đạo của Đảng ủy, chi bộ đối với việc học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhà trường, nhiệm vụ chính trị của các chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, chất lượng công tác phục vụ, công tác quản lý trong nhà trường.

     Thứ năm, tăng cường năng lực tự kiểm tra, giám sát của Đảng bộ, chi bộ, biểu dương kịp thời những đảng viên thực hiện tốt, tích cực đồng thời có hình thức nhắc nhở, phê bình những đảng viên chưa thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo Bác, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường, góp phần  xây dựng Đảng bộ Trường Chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG TẠI BUỔI GẶP MẶT KỶ NIỆM 63 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG VÀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2020
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV NĂM 2020
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ XÚC TIẾN THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC CÁN BỘ HƯU TRÍ CỦA TRƯỜNG
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
ĐẢNG BỘ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG BỊ BÃO, LŨ
CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN “GIỌT HỒNG ĐẤT TỔ” NĂM 2020
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 9/2020 TRONG CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THĂM HỎI, TẶNG QUÀ CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, NGƯỜI CÓ CÔNG NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ 27/7
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất