Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2517
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266332
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2022
9 10 463

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2022

Thứ ba, 29.11.2022 03:06

ThS. Đỗ Quỳnh Phương
ĐUV, Trưởng khoa Lý luận cơ sở
Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 10/02/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ về triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2022; Căn cứ vào chương trình làm việc năm 2022, Đảng ủy trường đã nghiêm túc triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt mô hình “Dân vận khéo”.

     Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, gắn với nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Đảng ủy ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trịvà các văn bản khác để tổ chức, thực hiện trong từng giai đoạn; triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, nhân viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong giai đoạn hiện nay.  

     Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận gắn với Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Tổ chức học tập, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác dân vận và Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 10/02/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên nhà trường. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường về ý nghĩa, tầm quan trọng công tác dân vận trong tình hình mới.

     Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ khoa, phòng đăng ký mô hình “Dân vận khéo” năm 2022 theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tổ chức triển khai cụ thể, phù hợp với đặc thù của nhà trường, gắn với nhiệm vụ chính trị của nhà trường, các đơn vị khoa, phòng. Kết quả xây dựng các mô hình sau:

     * Tập thể chi bộ                                                           

     1. Chi bộ khoa Xây dựng Đảng: “Khoa Xây dựng đảng lãnh đạo giảng viên vận dụng chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào nhiệm vụ giảng dạy”.

     2. Chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật: “Khoa Nhà nước và pháp luật vận dụng phương pháp tình huống vào giảng dạy Chương trình Trung cấp lý luận chính trị”.

     3. Chi bộ phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu: “Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu tham mưu, đề xuất các biện pháp xây dựng môi trường sư phạm “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” gắn với thực hành văn hóa trường Đảng”.  

     * Cá nhân                                                 

     1. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng: “Thực hành phương pháp nêu gương của người đảng viên giữ cương vị lãnh đạo quản lý”.

     2. Đồng chí Lê Thị Lệ Huyền - Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật: “Đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm thu hút học viên tham gia học tập Chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên”.         

     3. Đồng chí Trần Kiên Cường - Đảng viên, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, thông tin, tư liệu: “Cán bộ, giảng viên, nhân viên phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới công tác phục vụ học viên các lớp tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ”.  

     4. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng - Đảng viên, giảng viên khoa Lý luận cơ sở: “Vận dụng quan điểm mới của Đảng vào giảng dạy Triết học Mác - Lênin góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.       

     5. Đồng chí Đỗ Thị Thúy Hoa - Chi ủy viên, giảng viên khoa Xây dựng Đảng: “Trực quan hóa bài giảng Lịch sử Đảng - phương pháp giúp học viên yêu thích học tập, nghiên cứu lịch sử”.       

     Trên cơ sở báo cáo và sản phẩm mô hình “Dân vận khéo” của các đơn vị, cá nhân, nhà trường đã xem xét, đánh giá tiến độ thực hiện và kết quả đạt được trong năm 2022 của các mô hình. Các mô hình "Dân vận khéo" của nhà trường đã và đang triển khai, tập trung vào các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý phục vụ, về tinh thần nêu gương... Đó là những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhà trường, các khoa, phòng và nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường. Các tập thể, cá nhân tích cực, nỗ lực trong xây dựng, triển khai các mô hình “Dân vận khéo”, đảm bảo tiến độ chất lượng. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, bằng nhiều hình thức "khéo", được thể hiện trong nhiều phương pháp, cách thức phù hợp với chuyên môn của các khoa, phòng và nhiệm vụ được giao của mỗi cá nhân. Việc triển khai thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các mô hình “Dân vận khéo” của nhà trường được đăng ký từ đầu năm 2022, được xây dựng, tổ chức theo mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đến nay, các mô hình đã và đang được triển khai thực hiện, tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới.

     Kết quả đạt được của việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong năm 2022 góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng trong công tác dân vận, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, tạo sự nhất trí, đồng thuận trong việc tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Có thể khẳng định, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của nhà trường trong các năm qua luôn được quan tâm triển khai thực hiện. Thông qua phong trào thi đua "Dân vận khéo" giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên nâng cao tinh thần, thái độ, phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy, quản lý và phục vụ trong nhà trường.

     Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế đó là: Công tác tuyên truyền phong trào “Dân vận khéo” còn có chi bộ khoa, phòng có lúc chưa thường xuyên, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác.

     Từ việc tổ chức thực hiện mô hình trong thời gian qua, Đảng bộ nhà trường đã rút ra được những kinh nghiệm:

     - Công tác “Dân vận khéo” cần phải có tâm huyết, nói phải đi đôi với làm; phải được duy trì thực hiện thường xuyên.

     - Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những điển hình tiên tiến là việc làm thường xuyên, cần thiết để tiếp tục lan tỏa các tấm gương người tốt, việc tốt trong toàn thể cơ quan, đơn vị khoa, phòng, đoàn thể để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

     - Công tác dân vận phải chú trọng đến công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên; chăm lo thiết thực đời sống mọi mặt của cán bộ, công chức, viên chức.

     Để thực hiện tốt mô hình “Dân vận khéo” trong năm 2023, Đảng bộ nhà trường đề ra mục tiêu: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác dân vận và xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong tình hình mới, tích cực tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở các khoa, phòng nhà trường. Công tác "Dân vận khéo" trong thời kỳ mới phải góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong nhà trường, phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Đồng thời, hướng tới xây dựng trường chính trị chuẩn mức 1, giai đoạn 2022 - 2025, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

      - Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường và Lãnh đạo khoa chuyên môn đối với mô hình “Dân vận khéo”.

     - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tạo thành phong trào thi đua sâu rộng trong nhà trường, gắn với các mô hình cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị. Chủ động phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình mới, sáng tạo để kịp thời biểu dương, khen thưởng đảm bảo đúng người, đúng việc, tạo sức lan tỏa và động lực mạnh mẽ trong tập thể. 

     - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các mô hình “Dân vận khéo” trong năm 2023 đi vào chiều sâu, thực chất, thiết thực và hiệu quả. Tập trung xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” để triển khai thực hiện những nhiệm vụ, cần phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong nhà trường.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY VÀ HƯỚNG DẪN CỦA BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 41-QĐ/TW, THÔNG BÁO SỐ 16-TB/TW, QUY ĐỊNH SỐ 58-QĐ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG NĂM, KHÓA XIII
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 07-CT/TW NGÀY 05/9/2016 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ XII) VỀ ''ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN CƠ SỞ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP, CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI (2022 - 2025)
ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ, BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2021
ĐẢNG ỦY PHÁT ĐỘNG CÀI APP MOBILE “ THÔNG TIN TUYÊN GIÁO”
“HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI NĂM 2021, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 - 2025”
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất