Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  1846
Hôm qua :  2194
Lượt truy cập : 560816
CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017
9 10 211

CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017

Thứ hai, 25.12.2017 06:54

ThS. Nguyễn Việt Hòa
ĐUV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy
Để tiếp tục xứng đáng là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Đảng ủy trường Chính trị tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Đảng trong đó có công tác kiểm tra, giám sát. Ngay từ đầu năm 2017, Đảng ủy trường đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017.

Trên cơ sở đó, UBKT Đảng ủy tham mưu cho Đảng ủy trường ban hành các Kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy trường ban hành Kế hoạch số 30-QĐ/ĐU ngày 12/4/2017 về giám sát các chi bộ với các nội dung: Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII vào thực tiễn giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Giám sát thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tích cực xây dựng cơ quan văn hóa và tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Giám sát việc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII). Giám sát việc chấp hành nguyên tắc sinh hoạt đảng, việc thực hiện quy trình, nội dung sinh hoạt chi ủy, sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề, việc ghi Nghị quyết, thực hiện Nghị quyết của các chi bộ.

6 tháng cuối năm, Đảng ủy trường tiếp tục ban hành Kế hoạch số 67-KH/ĐU ngày 06/10/2017 về việc kiểm tra các chi bộ với các nội dung: Kiểm tra việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của chi bộ. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm đảng viên. Kiểm tra việc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc sinh hoạt đảng, việc thực hiện quy trình, nội dung sinh hoạt của chi ủy, sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề việc ghi Nghị quyết, thực hiện Nghị quyết của chi bộ.

Qua kết quả kiểm tra, giám sát, cho thấy: Các chi bộ đã chấp hành tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát, chủ động, khẩn trương, nghiêm túc xây dựng báo cáo và chuẩn bị các nội dung kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch của Đảng ủy. Tại các chi bộ được Kiểm tra, giám sát trực tiếp, các đảng viên tham dự đầy đủ, tích cực phát biểu và thực hiện các yêu cầu của Đoàn kiểm tra, đoàn giám sát.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ: Các chi bộ đã tổ chức cho các đảng viên, quần chúng học tập các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Đảng viên, quần chúng của các chi bộ đã có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII và việc vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và nhiệm vụ của bản thân. Trên cơ sở đó, các đảng viên, quần chúng đã nghiêm túc, tích cực và vận dụng, cập nhật các quan điểm mới của Đảng vào nội dung bài giảng, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo tính thực tiễn, tính cập nhật. Các chi bộ đã lãnh đạo các đảng viên, quần chúng thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch của nhà trường.

Về thực hiện dân chủ: Lãnh đạo chi bộ, lãnh đạo các khoa, phòng luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hiện dân chủ trong sinh hoạt đảng, chính quyền, đoàn thể. Các chương trình, kế hoạch, nội dung hoạt động của chi bộ, của khoa, phòng đều được tập thể đơn vị bàn bạc dân chủ.  Việc thực hiện tự phê bình và phê bình được duy trì thường xuyên với chất lượng tốt. Các đảng viên đều xác định rõ trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết của chi bộ. Các chi bộ đã thường xuyên quan tâm phát huy dân chủ, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tập thể chi bộ, tập thể khoa, phòng dân chủ, đoàn kết.

Về việc thực hiện nhiệm vụ; Trách nhiệm đảng viên: Cán bộ, đảng viên trong các chi bộ đều có phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường tư tưởng kiên định, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đảng viên của các chi bộ luôn thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, trách nhiệm của đảng viên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công của tổ chức, thực hiện nghiêm túc các quy định về những điều đảng viên không được làm. Các chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên. Hằng tháng, cấp ủy các chi bộ đều đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của từng đảng viên, quần chúng trong buổi họp chi bộ và qua bình xét thi đua tháng. Các chi bộ không có đảng viên vi phạm pháp luật, không có đảng viên mắc các tệ nạn xã hội, không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm. Đảng viên thực hiện đúng nhiệm vụ của người đảng viên, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện kỷ luật phát ngôn theo đúng quy định của tổ chức Đảng. Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các chi bộ tiếp tục quán triệt đảng viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tới 100% đảng viên, quần chúng với những hình thức khác nhau như thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, các đảng viên, quần chúng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, đã vận dụng vào thực tiễn rèn luyện đạo đức, tác phong và trong việc thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao.

Về việc chấp hành nguyên tắc sinh hoạt đảng của chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ:Các chi bộ thực hiện nghiêm túc nguyên tắc sinh hoạt đảng.Hàng tháng, các chi bộ đều duy trì sinh hoạt chi bộ vào đầu tháng ( từ ngày 1 đến 5 hàng tháng). Tiến trình và nội dung sinh hoạt chi bộ đảm bảo theo đúng Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn chi tiết của Đảng bộ trường. Các đảng viên đều tham gia dự sinh hoạt đầy đủ (trừ các đồng chí bận việc: giảng, đi công tác… Các đồng chí vắng mặt đều có ý kiến gửi lại).Các đảng viên đều có tinh thần trách nhiệm cao trong sinh hoạt chi bộ: có sổ họp chi bộ, ghi chép đầy đủ, có ý kiến phát biểu đóng góp vào Dự thảo báo cáo của Cấp ủy, sự lãnh chỉ đạo của Cấp ủy và tự báo cáo về tình hình bản thân, gia đình… Trên cơ sở đó đi đến sự thống nhất cao trong xây dựng và thực hiện Nghị quyết của chi bộ.

Các chi bộ thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên đề hằng quý, mỗi quý ít nhất một buổi, theo sự chỉ đạo, kế hoạch hướng dẫn của Đảng ủy trường. Qua sinh hoạt chuyên đề các đảng viên được nâng cao trình độ lý luận, thực tiễn, nâng cao nhận thức, trau dồi khả năng nghiên cứu, viết và thuyết trình, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên đề ngày càng được nâng cao và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Các chi bộ luôn quan tâm làm tốt công tác đảng vụ. Bí thư các chi bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác đảng vụ, kiểm tra, nhắc nhở việc ghi chép sổ tay đảng viên. Hệ thống sổ sách của chi bộ được ghi chép đầy đủ, đúng hướng dẫn. Việc thu nộp đảng phí được thực hiện đúng quy định.

Các hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Trường Chính trị được tiến hành từ cấp dưới lên theo phương pháp: Kết hợp tự kiểm tra, tự giám sát của các chi bộ với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; đồng thời chú trọng việc nghiên cứu, phát hiện những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao để đề xuất, kiến nghị với Đảng ủy và cấp ủy cấp trên. Thực hiện phương pháp đó, trong các đợt kiểm tra và giám sát, Đảng ủy trường yêu cầu 6/7 chi bộ tự kiểm tra hoặc tự giám sát và báo cáo bằng văn bản. Đảng ủy chỉ thành lập 01 đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra chi bộ khoa Dân vận và 01 đoàn giám sát để tiến hành giám sát trực tiếp tại chi bộ khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Với cách thực hiện công tác kiểm tra, giám sát như vậy, một mặt vừa thực hiện được nội dung kiểm tra, giám sát, tiết kiệm thời gian thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, mặt khác cũng giúp cho các chi bộ quan tâm hơn trong việc thực hiện công tác tự kiểm tra, tự giám sát. Đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ trong Đảng bộ, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2017 của Đảng bộ trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KIỆN TOÀN CHỨC DANH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY KIỆN TOÀN CHỨC DANH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
KẾT QUẢ CÔNG TÁC LÃNH, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN DÂN CHỦ CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017
TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG THÁNG 11 NĂM 2017
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ - 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1957-2017)
TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẠI LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH (1957 - 2017) VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
CÓ MỘT BUỔI CHIA TAY THƠM NGÁT HƯƠNG MÙA BƯỞI CHÍN
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHO QUẦN CHÚNG ƯU TÚ NGUYỄN LƯƠNG HOÀNG
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG
CHUNG KẾT HỘI THI BÁO CÁO VIÊN GIỎI ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 2017
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất