Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  759
Hôm qua :  2205
Lượt truy cập : 2682817
CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH CẦN NHẬN THỨC SÂU SẮC GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
9 10 474

CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH CẦN NHẬN THỨC SÂU SẮC GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Thứ hai, 23.03.2020 08:34

ThS. Hoàng Tiến Điệp - Phó Hiệu trưởng
ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Trưởng Khoa LLCS
Thực tiễn lịch sử từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay đã chứng minh: Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đều gắn liền với vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh. Những thành tựu đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là trong 34 năm đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng chính là nhờ sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng Việt Nam và quy luật phát triển của thời đại.

Đảng ta khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động”. Song từ quá trình nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã dùng nhiều chiêu bài chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, gây hoài nghi trong Nhân dân đối với Đảng và chế độ. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã nhận định “không ít cán bộ, đảng viên có những biểu hiện dao động, mất phương hướng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Một bộ phận cán bộ còn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Do đó, việc nhận thức sâu sắc giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có ý nghĩa quan trọng để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

Giá trị lớn nhất, xuyên suốt của tư tưởng Hồ Chí Minh là sự gắn bó hữu cơ giữa giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta trong việc kết hợp biện chứng vấn đề giai cấp, vấn đề dân tộc và vấn đề nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ rõ cách mạng giải phóng dân tộc phải gắn chặt với sự nghiệp giải phóng giai cấp. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới; lý tưởng độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đó là con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam.

Nhận thức rõ vai trò và ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, cán bộ, đảng viên, nhân viên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị Khóa XII.

Sau khi được quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng uỷ trường đã tổ chức cho đảng viên xây dựng Bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn nội dung thực hiện Chỉ thị vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. 100% cán bộ, đảng viên, nhân viên đều nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW. Đảng bộ đã xác định khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh là: “Nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong xây dựng kế hoạch làm theo của tập thể cấp uỷ, chi bộ; người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, cán bộ, đảng viên5/5 chi bộ đã triển khai học tậpcác  chuyên đề và viết cam kết theo đúng hướng dẫn. Đồng chí Bí thư Đảng ủy và các đồng chí Bí thư của 05 chi bộ trực thuộc đã nghiêm túc, gương mẫu thực hiện học tập, làm theo và viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần, thái độ học tập của cán bộ, đảng viên, nhân viên nhà trường thể hiện nghiêm túc. Bí thư các chi bộ khoa, phòng đều thể hiện tốt vai trò chỉ đạo thực hiện, làm gương cho đảng viên,quần chúng noi theo. Cán bộ, đảng viên, nhân viên nhà trường đều có lập trường, tư tưởng vững vàng, kiên định, luôn cố gắng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm và hành động thiết thực. Cam kết tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao với tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên.Cán bộ, đảng viên nhà trườngluôn nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có sự chuyển biến tích cựcvềvề ý thức tu dưỡng, rèn luyện, gắn học đi đôi với hành, nâng cao tinh thần tận tụy và trung thực trong thực hiệnnhiệm vụ chính trị.

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. Cán bộ, đảng viên nhà trường luôn quán triệt việc vận dụng các chỉ thị, nghị quyết vào giảng dạy các bộ môn thuộc Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, nhất là môn Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các môn về nghiệp vụ công tác Đảng, công tác dân vận…Giảng viên luôn tích cực nghiên cứu, truyền đạt, định hướng, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy; đặc biệt phân tích, luận giải ý nghĩa sâu sắc của tư tưởng của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; chứng minh cho học viên nhận thức rõ tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành đáp ứng những yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc Việt Nam và phù hợp với thời đại. Cùng với đó, các giảng viên đã nêu rõ những thủ đoạn mà hiện nay các thế lực thù địch đang lợi dụng, khoét sâu để chống phá, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh; định hướng, khơi dậy niềm tin và bản lĩnh chính trị cho học viên, giúp học viên đấu tranh với tư tưởng mơ hồ chủ nghĩa, coi nhẹ lý luận, lười học lý luận.

Đối với các phòng chức năng đã vận dụng hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, phục vụ trong nhà trường. Các đồng chí cán bộ, chuyên viên luôn phát huy bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn và dày công xây dựng; thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, tận tụy với công việc, sử dụng tiết kiệm vật tư tài sản của cơ quan.

Bên cạnh việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy và công tác, cán bộ, giảng viên nhà trường không ngừng vận dụng trong cuộc sống đời thường. Đại đa số cán bộ, giảng viên có lối sống trong sáng, tiết kiệm, phát huy tinh thần nhân văn, tương thân, tương ái, chia sẻ động viên nhau cùng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tuyên truyền gia đình và người thân nhận diện những chiêu bài chống phá của các thế lực thù địch, đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, kích động trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

Để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh, thực sự coi đó là một nhiệm vụ trọng yếu, mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên nhà trường cần phải tiếp tục thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, mỗi cán bộ, giảng viên phải không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, đặc biệt là về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có trình độ chuyên môn chuyên sâu, có năng lực nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, làm sáng tỏ quan điểm, luận điểm khoa học của triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa cộng sản khoa học; tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng, chính trị học và một số môn khác để có đủ cơ sở lý luận và thực tiễn phán bác lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Mỗi giảng viên phải là một tấm gương tiên phong trên mặt trận tư tưởng, phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy sáng tạo và trình độ lý luận cao, am hiểu tình hình thế giới và trong nước, có năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn; gắn lý luận với thực tiễn, nghiên cứu và tổng kết thực tiễn tốt để không chỉ chứng minh tính đúng đắn, khoa học của chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn bổ sung, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hai là, thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phòng và chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo lức, lối sống như phai nhạt mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, giảm sút niềm tin vào tư tưởng Hồ Chí Minh, vào xu thế khách quan của lịch sử và sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, chạy theo lối sống thực dụng, vị kỷ… Đồng thời, chủ động phòng, chống và đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc về tư tưởng Hồ Chí Minh, về mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa và chống phá Đảng, Nhà nước, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước… bằng những việc làm cụ thể phù hợp chức năng, nhiệm vụ mình đảm nhiệm.

Ba làtrong mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh đều phải kiên định, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với bối cảnh mới của tình hình thế giới và trong nước theo Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; coi đó “là nội dung quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng về mặt tư tưởng, vừa có vai trò nền tảng, vừa có vị trí then chốt trong tình hình hiện nay” gắn với Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 để triển khai nghiên cứu lý luận và Quy định số 285-QĐ/TW ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan Đảng, nhà nước; tạo môi trường khuyến khích sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị và tôn trọng, tiếp thu và sử dụng kết quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Tăng cường và đổi mới việc nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để không chỉ nhận thức sâu sắc mà quan trọng hơn là bổ sung, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

Bốn là, chú trọng công tác tư tưởng, gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; triển khai toàn diện, sâu rộng Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn. Đồng thời, tiếp tục làm cho học viên nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong Đảng và trong xã hội. Trong đó chú trọng đến việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giảng dạy lý luận chính trị.

Năm là, cán bộ, giảng viên nhà trường phải là lực lượng nòng cốt trong việc tăng cường công tác đấu tranh phản bác có hiệu quả, kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch với các hình thức đa dạng, phong phú để bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Tăng cường trao đổi thông tin, chủ động nắm bắt âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị; phải có những luận cứ xác đáng để chứng minh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng và trong toàn xã hội.

Thế giới có thể đổi thay, nhưng hơn bao giờ hết, thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn, phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2020 - 2022
ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG TC, HC, TT, TL NHIỆM KỲ 2020 - 2022
BÀI PHÁT BIỂU: ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT, NHIỆM KỲ 2020 - 2022
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NHIỆM KỲ 2020-2022
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2020 - 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ 2020 - 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
PHÁT BIỂU KHAI MẠC Tọa đàm chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (3/1940 – 3/2020), 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)
Kết quả quán triệt, triển khai đăng ký học tập chuyên đề năm 2020 của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ MỞ RỘNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2022
TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 80 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ (3/1940 – 3/2020), 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 – 3/2/2020)
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất