Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  2569
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266384
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2013 - 2015, NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
9 10 2262

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2013 - 2015, NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thứ sáu, 15.04.2016 09:56

Phan Viết Vinh Hạnh
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, gắn liền với quá trình sáng lập, rèn luyện lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của công việc. Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” và “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Thấm nhuần lời dạy của Người, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trong những năm qua, mặc dù còn không ít khó khăn, nhưng Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, luôn thường xuyên quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Nhờ thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng đến nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng và ngày càng được trẻ hóa. Hiện tại, trong tổng số 74 cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường có 33 thạc sĩ (trong đó 02 đồng chí đang Nghiên cứu sinh); 28 cử nhân (trong đó 06 đồng chí đang học cao học); 13 trung cấp, nhân viên kỹ thuật. Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp và cử nhân có 35 đồng chí; trung cấp 19 đồng chí; sơ cấp 08 đồng chí (trong đó 02 đồng chí đang học TCLLCT-HC). Có 11 giảng viên chính; 32 giảng viên và 19 chuyên viên. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường có phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt đáp ứng yêu cầu phục vụ, giảng dạy góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Đặc biệt, đội ngũ giảng viên của nhà trường không ngừng đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị mà còn có kỹ năng sư phạm tốt, đa số có kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thành thạo việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Chỉ tính riêng giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã cử nhiều lượt cán bộ, giảng viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ  và lý luận chính trị. Cụ thể là:

Đào tạo về chuyên môn, tổng cộng 23 người, trong đó sau đại học là 21 người (bao gồm: 02 đồng chí đang làm nghiên cứu sinh chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học và Luật Hiến pháp & Hành chính; 19 thạc sĩ trong đó, chuyên ngành Kinh tế chính trị: 09 đồng chí; chuyên ngành Xây dựng Đảng: 01 đồng chí; chuyên ngành Luật: 02 đồng chí; chuyên ngành Quản lý giáo dục: 01 đồng chí) và chuyên ngành Chính trị học 06 đồng chí); 02 đại học (chuyên ngành Hành chính 01 đồng chí; chuyên ngành Luật 01 đồng chí (đang học).

Đào tạo về lý luận chính trị - hành chính (có 12 đồng chí, trong đó cao cấp  lý luận chính trị: 06 đồng chí và trung cấp lý luận chính trị 06 đồng chí).

Bồi dưỡng ngắn hạn: Trên 150 lượt cán bộ, giảng viên được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, chuyên viên, phương pháp sư phạm, phương pháp giảng dạy tích cực…

Để có được những kết quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; (sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); sự phối hợp, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị ủy trong tỉnh. Đặc biệt, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi tốt để cán bộ, giảng viên có cơ hội được đi học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị.

Trong từng giai đoạn cụ thể, căn cứ vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã giao cho Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị xây dựng kế hoạch, rà soát danh sách và cử cán bộ, giảng viên của Trường đi đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo đủ chuẩn theo từng chức danh, vị trí việc làm. Nhìn chung cán bộ, giảng viên của nhà trường sau khi được đi đào tạo, bồi dưỡng đều có nhiều chuyển biến tích cực: chất lượng hiệu quả công việc được nâng lên; bản lĩnh chính trị vững vàng; nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, vận dụng tốt kiến thức đã học vào công việc chuyên môn, giảng dạy. Nhiều cán bộ, giảng viên đã tự nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học để hỗ trợ công việc chuyên môn tốt hơn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Nguyên nhân đạt được kết quả đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua là:

Một là, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã căn cứ vào nhu cầu thực tế, và quy hoạch cụ thể để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, giảng viên nhà trường. Tích cực cử cán bộ, giảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Thực hiện tốt chính sách đối với đội ngũ giảng viên và cán bộ, chuyên viên các phòng chức năng. Đồng thời, nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mà Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao.

Hai là, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên tập trung vào ba nội dung cơ bản là: Trang bị kiến thức lý luận chính trị; kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý nhà nước.

Ba là, Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức tốt việc thao giảng hàng năm, thông qua bài, dự giờ giảng viên theo kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến phản hồi của học viên sau bài giảng của giảng viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học; sinh hoạt chuyên môn theo những chủ đề cụ thể, thảo luận, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm nhằm bổ sung kiến thức nâng cao chất lượng giảng dạy đối với giảng viên các khoa chuyên môn và nâng cao hiệu quả công tác đối với cán bộ, giảng viên, chuyên viên tại các phòng chức năng.

Bốn là,Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã tập trung đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các khoa, phòng, thể hiện chủ trương tiêu chuẩn hóa cán bộ của Đảng và Nhà nước, đồng thời nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ đương chức và dự nguồn lãnh đạo quản lý của nhà trường.

Bên cạnh những kết quả nổi bật nêu trên, trong những năm qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh cũng gặp không ít khó khăn, hạn chế: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy còn thiếu; nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh tăng cao, đối tượng đào tạo đa dạng, nhiều loại hình bồi dưỡng mới, tạo áp lực cho quá trình tổ chức thực hiện; đời sống của một bộ phận cán bộ, giảng viên nhà trường còn khó khăn do thu nhập thấp; một số ít cán bộ, giảng viên kinh nghiệm, thực tiễn chưa nhiều.

Tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, Trường Chính trị tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên giai đoạn 2016-2020 cụ thể như sau: Đào tạo chuyên môn: 11 người (gồm 01 tiến sĩ, 09 thạc sĩ, 01 chuyển đổi kiến thức); Đào tạo trình độ lý luận chính trị: 13 người (gồm 07 cao cấp lý luận, 06 trung cấp lý luận); bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên (04 người).

Trong những năm tới, công tác cán bộ nói chung và nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên nói riêng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, quyết định sự trưởng thành và phát triển của nhà trường. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới là “công việc gốc”, thường trực trong mọi hoạt động của nhà trường. Để công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên của nhà trường thành công, đạt hiệu quả cao nhất: Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường sẽ căn cứ vào nhu cầu thực tế, vào quy hoạch cụ thể để thực hiện và điều chỉnh kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với từng chức danh cán bộ, quản lý lãnh đạo, từng vị trí việc làm. Bên cạnh đó, từng cán bộ, giảng viên nhà trường phải tự nhận thức đúng đắn về công tác đào tạo, bồi dưỡng. Từ đó, xác định được mục tiêu học tập, rèn luyện tự giác, nghiêm túc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường./.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất