Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  816
Hôm qua :  867
Lượt truy cập : 2380744
THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG PHONG CÁCH CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẢNG TRUNG THÀNH, SÁNG TẠO, CỐNG HIẾN VÌ SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ” GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
9 10 1018

THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG PHONG CÁCH CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẢNG TRUNG THÀNH, SÁNG TẠO, CỐNG HIẾN VÌ SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ” GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thứ ba, 19.10.2021 10:19

ThS. Trần Thị Hải Yến
Ủy viên BCH Công đoàn trường
Thực hiện Kế hoạch số 341-KH/HVCTQG ngày 20/8/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021-2025; Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 85-KH/TCT ngày 28/9/2021 triển khai thực hiện cuộc vận động trong toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.

Cuộc vận động có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cán bộ, giảng viên, nhân viên đối với việc xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cuộc vận động hướng tới xây dựng phong cách cán bộ Trường Chính trị theo phương châm “1 trung thành, 3 sáng tạo, 5 cống hiến”:

Một là tiêu chí trung thành

Trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các bài giảng, công trình nghiên cứu khoa học, các bài viết trên sách, báo, tạp chí chuyên ngành và mạng xã hội nhằm kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hai là tiêu chí sáng tạo

Sáng tạo, đổi mới trong giảng dạy từ phương pháp tự học của giảng viên đến rèn luyện đạo đức, tác phong làm việc khoa học; sáng tạo, vận dụng linh hoạt để lý luận gắn liền với thực tiễn trong mỗi bài giảng; đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, thường xuyên cập nhật kiến thức mới, phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học làm trung tâm.

Sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và tự nghiên cứu lý luận chính trị để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn; đổi mới các hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với tham mưu, tư vấn cho Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của tỉnh.

 Sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý, tham mưu, phục vụ, hành chính, quản trị để có nhiều giải pháp đạt hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Ba là tiêu chí cống hiến 

Mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Chính trị tỉnh cống hiến: Tài năng, năng lực, trí tuệ, tâm huyết và thời gian nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn; biến mỗi cá nhân trở thành một nhân tố tích cực, một mắt xích quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; không ngừng tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, tâm sức cho sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng.

Để thực hiện có hiệu quả và đảm bảo tiến độ cuộc vận động, cần chú ý một số vấn đề sau:

Thứ nhất: Tăng cường sự lãnh đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đối với việc thực hiện cuộc vận động ở từng giai đoạn cụ thể. Chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn trường về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn,  đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2021 và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Tiếp tục phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua theo Kế hoạch số 12/KH-CĐCS ngày 15/01/2020 về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Chính trị tỉnh nói không với tiêu cực” gắn với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2026; Kế hoạch số 78 -KH/TCT ngày 06/9/2021 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng hằng năm và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX. 

Thứ hai: Các khoa, phòng đẩy mạnh  công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục đích, các tiêu chí của cuộc vận động để 100% cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường tích cực thực hiện gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao bằng những biện pháp sáng tạo, phù hợp và mang lại hiệu quả cụ thể, thiết thực trong công việc.

 Thứ ba: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của lãnh đạo các khoa, phòng, đoàn thể trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc vận động; nêu gương từ lời nói đến hành động, việc làm và luôn “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Mỗi giảng viên, nhân viên nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, chủ động học tập, tìm tòi, sáng tạo, tích lũy kinh nghiệm, kiến thức thực tiễn để có những bài giảng, tiết giảng hay đáp ứng yêu cầu của học viên; đề xuất những sáng kiến, đổi mới, cải tiến phương pháp, quy trình làm việc, tạo đột phá và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Thứ tư: Tăng cường công tác kiểm tra và sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động nhằm động viên cán bộ, giảng viên, nhân viên hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và có phong cách cán bộ trường Đảng  luôn trung thành, sáng tạo và cống hiến.  

Có thể khẳng định, cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” có ý nghĩa thiết thực để mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường tự ý thức, tự học tập, tự rèn luyện nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao và xứng đáng là người cán bộ trường Đảng./.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2021
NGHỊ QUYẾT SỐ 02-NQ/TW NGÀY 12/6/2021 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI
KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7/1929 - 28/7/2021)
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC TRAO QUÀ CHO CÁC GIA ĐÌNH, ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN DỊP THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG THÁNG 4 VÀ THÁNG 5 NĂM 2021
KỶ NIỆM 135 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5/1886 - 01/5/2021)
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC GẶP MẶT TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 VÀ 1981 NĂM KHỜI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC TRAO QUÀ CHO CÁC GIA ĐÌNH, ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN DỊP ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT NỬA NHIỆM KỲ VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2020, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THAO KỶ NIỆM 63 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (1957 - 2020) VÀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2020
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất